Dictamen 19/2023 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 22 de desembre de 2023, amb els vots particulars de CCOO de Catalunya i la UGT, de Foment del Treball i de PIMEC.

L’Avantprojecte de llei té per objecte regular modificacions en matèria fiscal i administrativa, directament relacionades amb l’ingrés i la despesa dels pressupostos de la Generalitat per al 2024 o amb l’Administració del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

L’Avantprojecte de llei consta d’un preàmbul i de sis parts.

  1. La part primera agrupa les “Mesures fiscals” i s’ordena en dos títols. En el títol I es recullen modificacions normatives en l’àmbit dels tributs propis i en el títol II, en l’àmbit dels tributs cedits.
  2. La part segona agrupa “Mesures de simplificació institucional” i modifica la norma relativa a la suplència i substitució de la presidència de la Generalitat, a l’encàrrec de despatx i a la incompatibilitat dels alts càrrecs.
  3. La part tercera agrupa “Mesures financeres” i s’ordena en tres títols: el títol III, sobre mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques; el títol IV, sobre mesures en matèria de convenis, encàrrecs de gestió i altres acords, amb contingut econòmic, i el títol V, sobre modificacions legislatives en matèria de patrimoni.
  4. La part quarta agrupa “Mesures en l’àmbit del sector públic” i s’ordena en tres títols: el títol VI, relatiu a les mesures en matèria de personal de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic; el títol VII, relatiu a mesures de reestructuració i racionalització del sector públic, i el títol VIII, sobre modificacions legislatives en matèria d’òrgans independents.
  5. La part cinquena agrupa “Mesures administratives” i s’ordena en sis títols: el títol IX, relatiu a mesures administratives en matèria de drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i de política social i igualtat; el títol X, relatiu a mesures administratives en matèria d’infraestructures i mobilitat, d’urbanisme i habitatge, de medi ambient i sostenibilitat, i d’ordenació d’aigües; el títol XI, relatiu a mesures en matèria de turisme; el títol XII, relatiu a mesures administratives en matèria de patrimoni natural i biodiversitat, el títol XIII, en matèria d’educació, i el títol XIV, que conté altres mesures administratives de caràcter sectorial.
  6. La part final conté dues disposicions addicionals, una disposició transitòria referida al règim transitori de les persones beneficiàries de les prestacions de la Llei 13/2006, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.