Dictamen 19/2022 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, l’1 de desembre de 2022, amb els vots particulars de CCOO de Catalunya i la UGT, de Foment del Treball, de PIMEC, de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

L’Avantprojecte de llei té per objecte regular modificacions en matèria fiscal i administrativa, directament relacionades amb l’ingrés i la despesa dels pressupostos de la Generalitat pel 2023 o amb l’Administració del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

L’Avantprojecte de llei consta d’un preàmbul, de vuitanta-set articles englobats en disset títols, d’una disposició addicional, d’una disposició transitòria, de dues disposicions derogatòries i de set disposicions finals.

En el preàmbul es fa un resum de l’estructura i el contingut de la norma.

La part primera regula les mesures fiscals i consta de tres títols. El títol I estableix modificacions en l’àmbit dels tributs propis. El títol II estableix modificacions en l’àmbit dels tributs cedits. El títol III modifica el codi tributari de Catalunya.

La part segona regula les mesures financeres i consta de tres títols. El títol IV modifica la Llei de patrimoni. El títol V modifica normes en l’àmbit de la contractació pública. El títol VI modifica la Llei de finances públiques de Catalunya i la funció interventora.

La part tercera regula mesures en l’àmbit del sector públic i consta de tres títols. El títol VII regula mesures en matèria de personal de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. El títol VIII modifica algunes normes respecte del funcionament d’organismes del sector públic. El títol IX modifica la Llei de l’Institut Català de Finances i la Llei de l’Autoritat Catalana de la Competència.

La part quarta regula mesures administratives i consta de vuit títols. El títol X regula mesures en matèria d’educació. El títol XI regula mesures en matèria de política social i igualtat. El títol XII regula mesures en matèria d’habitatge amb protecció oficial. El títol XIII regula mesures en matèria de medi ambient i sostenibilitat, en matèria d’infraestructures i mobilitat, en matèria d’urbanisme, i en matèria d’ordenació d’aigües. El títol XIV regula mesures en matèria de turisme i comerç. El títol XV regula mesures en matèria d’activitat econòmica. El títol XVI regula mesures en matèria de cultura. I el títol XVII regula mesures sobre espais agraris, sobre servei d’atenció de trucades d’urgència, garantia i qualitat del subministrament elèctric, i sobre censos i personació del serveis jurídics a l’acció popular.

La part cinquena recull les disposicions següents:

  • La disposició addicional que regula les competències i funcions en matèria d’igualtat i feminismes.
  • La disposició transitòria sobre la promoció interna singular per a l’accés al cos d’advocacia de la Generalitat.
  • Dues disposicions derogatòries.
  • Set disposicions finals. La primera determina l’ajornament excepcional de l’impost sobre successions i donacions concedits pels òrgans de gestió. La segona autoritza el Govern per aprovar un text refós del Codi tributari de Catalunya. La tercera habilita a la persona titular del departament competent en matèria de caça per modificar els límits de les reserves nacionals de caça. La quarta autoritza el Govern per aprovar un text refós de la legislació en matèria d’aigües. La cinquena ordena redactar, en el termini de dotze mesos un avantprojecte de llei que reguli el servei general de la inspecció tècnica de vehicles. La sisena ordena mantenir el rang reglamentari del decrets modificats per aquesta norma. La setena regula l’entrada en vigor de la norma.


Feu clic per veure el dictamen o el resum.