Dictamen 18/2023 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya, que integra el text refós dels preceptes legals vigents en matèria de tributs cedits

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 18 de desembre del 2023.

El Projecte de decret legislatiu té per objecte donar compliment al manament que estableix la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, perquè el Govern elabori mitjançant la figura del decret legislatiu el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya.

Aquest llibre sisè del Codi tributari de Catalunya forma part de la codificació del dret tributari de Catalunya, d’acord amb la Llei 17/2017, d’1 d’agost, del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat.

L’objectiu principal del text refós és facilitar i simplificar el coneixement jurídic de la normativa tributària vigent, relativa als tributs cedits, i garantir, així, el principi de seguretat jurídica.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.