Dictamen 17/2023 sobre l’Avantprojecte de llei per a la modificació de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, i del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 18 de desembre de 2023, amb el vot particular de la UGT.

L’Avantprojecte de llei té per objecte la modificació de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires, i del Decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials per actualitzar el model de comerç català. Es vol, així, donar resposta als problemes i reptes plantejats per les transformacions econòmiques, socials, ambientals i digitals dels darrers anys que han deixat empremta en el sector comercial, tant en l’àmbit de l’ordenació de l’activitat comercial com en la dels equipaments comercials. Com per exemple, l’aparició d’un nou format, les botigues fosques, conegudes fins ara com a dark store, que han proliferat en els darrers temps sense disposar de cap regulació específica i que es mouen en el llindar entre el concepte d’establiment comercial i de magatzem.

Aquestes modificacions de les normatives es plantegen amb els següents objectius generals i específics:

Objectius generals:

  • Promoure l’activitat comercial i garantir la llibertat d’empresa.
  • Promoure un creixement econòmic sostenible territorial, mediambiental i urbanísticament.
  • Garantir l’eficàcia, eficiència i seguretat jurídica de les normatives d’ordenació de l’activitat i dels equipaments comercials.

Objectius específics:

  • Actualitzar la normativa vigent per donar resposta a les transformacions econòmiques, socials, ambientals i digitals dels darrers anys, especialment en l’àmbit del comerç electrònic i dels equipaments comercials.
  • Millorar la regulació de les activitats promocionals perquè s’ajusti a la realitat comercial que ha d’ordenar.
  • Ampliar la capacitat dels ajuntaments de sol·licitar la modificació dels horaris d’obertura dels establiments comercials.
  • Ampliar les opcions d’implantació al territori dels petits establiments comercials, així com reduir els requisits per permetre la implantació dels establiments comercials, amb independència de la seva dimensió, fora de les trames urbanes consolidades.
  • Modificar la redacció d’aquells articles de la Llei 18/2017 afectats per la sentència del Tribunal Constitucional 117/2022.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.