Dictamen 12/2023, del Projecte de decret sobre la comercialització dels productes pesquers

El dictamen va ser aprovat pel ple del CTESC, el 26 de setembre del 2023

El Projecte de decret té per objecte regular a Catalunya la comercialització dels productes pesquers tot garantint el seu control i la seva qualitat, la sostenibilitat dels recursos i la promoció del producte de proximitat amb la finalitat de millorar la competitivitat del sector pesquer, així com promoure els nous models de governança pesquera, per tal de garantir la seva sostenibilitat a llarg termini.

Així el Projecte de decret regula en l’àmbit de Catalunya:

a) La primera venda dels productes pesquers a Catalunya, en el marc de la normativa europea i estatal aplicable, d’acord amb la definició de l’article 2.2.a.

b) Les obligacions en matèria de traçabilitat dels productes pesquers des de la captura, el desembarcament, la venda i el transport fins a les persones consumidores finals i els documents vinculats en aquestes fases de la comercialització.

c) El distintiu voluntari “peix de llotja” per als productes pesquers procedents de l’activitat extractiva i el marisqueig, i l’acreditació voluntària “venda de proximitat” per a tots els productes pesquers.

d) El procediment de reconeixement de les organitzacions professionals en el sector dels productes de la pesca i l’aqüicultura (organitzacions de productors i productores, i les seves associacions i les organitzacions interprofessionals) de Catalunya.

Amb la finalitat de garantir la diferenciació del producte pesquer català en relació amb la resta d’oferta a través de:

  • Fomentar el turisme-pesquer i aqüícola.
  • Garantir el control de la venda directa en el marc del turisme-pesquer i aqüícola.
  • Garantir el control dels productes de marisqueig a peu.

El Projecte de decret dona especial rellevància a les llotges com a establiments de control dels desembarcaments, de les operacions de manipulació i de la primera venda dels productes de la pesca i del marisqueig.

També s’estableixen les condicions per la identificació dels productes pesquers procedents de llotja, els capturats d’acord amb les mesures establertes en el marc de cogestió dels recursos pesquers i els productes pesquers de proximitat, millorar la presentació del producte i facilitar la informació a la persona consumidora final.

Així mateix, es regula el procediment per al reconeixement de les organitzacions professionals en el sector pesquer, que inclouen les organitzacions de productors i productores, i les seves associacions i les organitzacions interprofessionals, com a eina per millorar la comercialització dels productes.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.