Dictamen 11/2023 sobre el Projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 26 de setembre de 2023 amb el vot particular de CCOO

El Projecte de decret té per objecte la regulació del registre de delegades i delegats de prevenció i establir el procediment de les comunicacions de designació d’aquests, amb la finalitat d’adaptar el registre al model d’administració digital actual i donar cobertura tant a les millores tècniques, funcionals i organitzatives com a la simplificació i millora de la qualitat de les dades que actualment es recullen. En concret, aquesta regulació ha de permetre:

 • Donar cobertura a la telematització completa de la inscripció, actualització i cancel·lació de dades del Registre de delegades i de delegats de prevenció, que permeti una comunicació més àgil entre els actors implicats.
 • Adaptar l’actual normativa reglamentària sobre el Registre de delegades i de delegats de prevenció a les exigències de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i al Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital.
 • Aclarir el termini de vigència de la inscripció de les delegades i delegats de prevenció i promoure la necessitat de comunicar qualsevol canvi, amb la finalitat que el registre incorpori una informació més fidedigna amb la situació real, ja que actualment hi consten inscrites moltes persones que ja no tenen vigent el seu nomenament.
 • Determinar les dades que s’han de comunicar al registre que permetin acomplir amb els objectius que es pretenen assolir d’acord amb el contingut d’aquest decret, entre d’altres la simplificació i qualitat de les dades enregistrades.
 • Implementar un sistema eficaç, senzill, ràpid i d’accés efectiu per a les organitzacions sindicals de Catalunya, per contribuir a donar compliment a un dels objectius recollits a l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026, en concret l’objectiu estratègic 8 relatiu a impulsar i millorar els sistemes d’informació relacionats amb el treball, que recull concretament com a acció a desenvolupar per aconseguir aquest objectiu implementar un sistema eficaç, senzill, ràpid i d’accés efectiu per a les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya, del registre de delegades i delegats de prevenció.
 • Facilitar l’accés al registre d’altres actors de la prevenció de riscos laborals amb competència i interès legítim, com les mateixes delegades i delegats de prevenció i la Inspecció de Treball.
 • Ésser una eina de comunicació bilateral que permeti a l’autoritat laboral una comunicació àgil i propera amb les persones delegades de prevenció per facilitar l’exercici de les seves funcions.
 • Aconseguir un marc jurídic flexible que permeti l’evolució dels serveis digitals en paral·lel a l’evolució de les TIC

Els objectius generals de la intervenció són els següents:

 • Protegir la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores de forma efectiva.
 • Millorar la coordinació i participació dels agents implicats en la seguretat i salut laboral.
 • Fomentar el compliment de les previsions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, relatives als òrgans de representació i participació del personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Com a objectius més específics, a tall exemplificatiu, es preveuen els següents:
 • Garantir l’efectivitat del registre i la qualitat de les seves dades.
 • Agilitar la gestió del registre i simplificar la tramitació de la inscripció.
 • Facilitar l’accés al registre als agents de la prevenció de riscos laborals interessats.

La revisió té com a finalitats millorar l’efectivitat de la funció que ha de complir aquest registre, aprofitar tot el potencial de la innovació i la tecnologia, crear valor públic i posar l’experiència de les persones en el centre del disseny del servei.

Concretament, s’ha detectat la necessitat d’adaptar l’actual normativa a les exigències de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i al Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital, garantir l’efectivitat del registre i la qualitat de les seves dades, agilitzar la gestió del registre i simplificar la tramitació vinculada, així com facilitar un accés àgil a la informació continguda al registre per part dels agents de la prevenció de riscos laborals amb interessos legítims.

Amb aquesta finalitat es preveu que el registre tingui un funcionament exclusivament  electrònic i que tots els tràmits que se’n deriven s’efectuïn per mitjans electrònics.

En conseqüència, les delegades i delegats de prevenció hauran de relacionar-se amb el registre per mitjans únicament electrònics, a l’empara de l’article 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i l’article 73 del Decret 76/2020, de 4 d’agost.

Així mateix, la nova regulació, que s’emmarca dins d’un procés de transformació tecnològica del registre de delegades i delegats de prevenció, ha de contribuir a donar compliment a un dels objectius recollits a l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026, en concret l’objectiu estratègic 8 relatiu a impulsar i millorar els sistemes d’informació relacionats amb el treball.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.