Dictamen 10/2023, en relació amb el Projecte de decret sobre l’artesania alimentària

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del ple del CTESC, el 10 de juliol del 2023

El projecte de decret té per objecte reconèixer i fomentar els valors econòmics, culturals i socials que l’artesania alimentària representa i contribuir al manteniment dels oficis i les produccions artesanes.

L’aspecte principal que motiva la necessitat d’actualització d’aquest marc normatiu és la detecció d’una situació d’ambigüitat o “buit legal” en la regulació de l’artesania alimentària per a aquelles activitats del sector alimentari que segueixen un procediment d’elaboració tradicional i artesanal, però l’ofici dels quals no es troba inclòs al repertori d’oficis d’artesania alimentària de la normativa vigent o no ha estat desenvolupat reglamentàriament.

Així, la nova regulació de l’artesania alimentària té com a objectius específics:

  • Garantir la seguretat jurídica d’aquelles persones i empreses que elaboren els seus productes d’acord amb la definició d’artesania.
  • Millorar i reforçar la competitivitat de les empreses d’artesania alimentària.
  • Incrementar el grau d’informació, garantia i protecció dels consumidors en relació amb l’oferta de productes artesans.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.