Dictamen 09/2023 sobre l’Avantprojecte de llei de l’economia social i solidària de Catalunya

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 17 d’abril del 2023, amb el vot particular de CCOO i d’UGT.

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 24 d’abril del 2023 amb el vot particular de PIMEC i de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

L’avantprojecte de llei té per objecte establir un marc jurídic comú de promoció, de foment i d’ordenació de l’economia social i solidària a Catalunya. Aquest marc jurídic ha de promoure una economia plural, democràtica i basada en les persones, per tal que aquesta creixi de manera progressiva i permeti la transformació del model econòmic català. A aquests efectes de promoció i foment, aquesta llei, amb ple respecte de la Llei bàsica estatal d’economia social, defineix quins són els trets propis i diferenciadors comuns que permeten identificar les entitats com a economia social i solidària, i estableix els mecanismes per al reconeixement, la representació, el creixement, la promoció i la consolidació d’aquestes.

Els objectius principals de l’avantprojecte són els que s’esmenten a continuació.

A) Objectius generals:

  • El reconeixement legal de l’economia social i solidària per promoure, fomentar i ordenar a Catalunya un model productiu i econòmic basat, més enllà de les formes jurídiques de les entitats/empreses, en els principis i valors de l’economia social i solidària, que doni respostes i alternatives a la crisi política i social que afecta les bases de l’estat del benestar. Cal recordar que la Unió Europea reclama el reconeixement legal de les entitats o organitzacions que actuen d’acord amb aquests principis i valors.
  • Preveure els requisits objectius i mesurables que han de complir les entitats per poder ser considerades, més enllà de la seva forma jurídica, com a entitats de l’economia social i solidària. Requisits que han de posar en relleu de manera objectiva el seu compromís i impacte positiu per a la societat que justifica l’adopció a favor d’aquestes per les administracions públiques catalanes de mesures de promoció i foment.

B) Objectius específics:

  • Preveure la necessitat de disposar d’instruments (indicadors i Registre) perquè la societat en general, les persones consumidores, i les administracions públiques catalanes puguin consultar quines són les entitats que, més enllà de la forma jurídica que adoptin, en la seva activitat econòmica i empresarial prioritzen les persones i la vida, i, per tant, les seves necessitats i l’entorn comunitari, per sobre de l’interès o el lucre econòmic, com a mitjà per promoure un consum i una producció responsable i social.
  • Formar i difondre sobre els principis de l’economia social i solidària.
  • Reconèixer i establir mecanismes per a la participació institucional de les entitats representatives de les entitats de l’economia social i solidària en les polítiques actives d’ocupació i desenvolupament econòmic i social.
  • Preveure la tranversalització de les polítiques de les administracions públiques catalanes per al foment i la consolidació de l’economia social i solidària al nostre territori.
  • Preveure que les administracions catalanes promoguin la priorització de l’ús de béns i serveis de les entitats d’economia social i solidària mitjançant diferents actuacions, com les clàusules socials i la reserva de mercat en els processos de compra i contractació, respectant, en tot cas, la normativa bàsica sobre contractació del sector públic.
  • Preveure l’impuls per les administracions públiques catalanes de l’ús i la gestió comunitària de béns de titularitat pública, a través d’entitats de l’economia social i solidària, sense afany de lucre i de base comunitària.
  • Preveure mesures de suport al finançament i a la innovació amb relació a les entitats que actuen d’acord amb els principis de l’economia social i solidària.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.