Dictamen 06/2024, sobre l’Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

El dictamen va ser aprovat pel ple del CTESC, el 22 d’abril del 2024, amb el vot particular de CCOO de Catalunya.

L’avantprojecte de llei té per objecte avançar en la garantia de drets de les persones trans* i intersexuals i consolidar les polítiques públiques que es duen a terme des de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit, per tal d’assolir els objectius següents:

Objectiu general:

a) Garantir la igualtat plena de les persones trans* en els diferents àmbits de la societat, tant públics com privats, així com l’erradicació de qualsevol forma de discriminació per raó d’identitat, expressió de gènere o diversitat en el desenvolupament sexual.

Objectius específics:

  • Fer efectius els drets de les persones trans* en aquells àmbits que afecten la seva vida quotidiana i dels quals sovint s’han vist excloses com el mercat de treball, l’habitatge, l’accés a la salut, l’educació, la pràctica esportiva, les activitats lúdiques, els equipaments penitenciaris, etc.
  • Fer efectius els drets de les persones trans* en tots els cicles de vida (infància, adolescència, joventut i vellesa).
  • Incrementar les garanties de gaudi del dret a l’autodeterminació de gènere i de la igualtat plena per a les persones menors d’edat, tenint en compte el seu interès superior.