Dictamen 05/2022, sobre el Projecte de decret sobre la producció agroalimentària ecològica

El dictamen va ser aprovat pel ple del CTESC, el 28 de febrer del 2022

El projecte de decret té per objecte:

  • a) Establir les disposicions necessàries per assegurar el control de la producció agroalimentària ecològica en el marc del dret de la Unió Europea.
  • b) Regular el Registre d’Operadors Ecològics de Catalunya.
  • c) Establir l’estructura i el funcionament del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica com a autoritat de control de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya, els drets i els deures dels seus membres, i el règim d’elecció dels seus òrgans rectors.

Les disposicions d’aquest projecte de decret s’apliquen als operadors que, en qualsevol etapa de la producció, preparació i distribució desenvolupin en l’àmbit de Catalunya activitats relacionades amb els productes inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament i del Consell, de 30 de maig, o norma que el substitueixi.

El projecte de decret desenvolupa i concreta la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que va regular de nou l’àmbit de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya, amb l’objectiu de millorar-ne el règim de control i adaptar-lo a la modificació de la normativa marc reguladora d’aquesta matèria, especialment pel que fa a la naturalesa i al règim de funcionament del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.