Dictamen 04/2024 sobre l’avantprojecte de llei per a l’erradicació de l’amiant de Catalunya

Dictamen 04/2024 sobre l’avantprojecte de llei per a l’erradicació de l’amiant de Catalunya.

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 15 de març del 2024.

L’avantprojecte de llei té per objecte establir el marc jurídic necessari per garantir una actuació comuna per part de totes les administracions públiques de Catalunya, amb la col·laboració de les empreses, professionals i ciutadania en la gestió i retirada de l’amiant, amb els objectius generals de:

  • Disposar d’un marc jurídic transversal que permeti una actuació comuna per part de totes els administracions públiques de Catalunya en la gestió i retirada de l’amiant a Catalunya.
  • Donar compliment als objectius europeus d’erradicar de forma segura tot l’amiant a Catalunya a finals de l’any 2032.
  • Donar compliment a la disposició transitòria catorzena de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular.

I amb les finalitats específiques següents:

  1. Lluitar contra els efectes nocius que l’amiant produeix sobre la salut de les persones, els animals i el medi ambient.
  2. Facilitar la detecció i la localització dels materials que contenen amiant.
  3. Garantir  la seguretat i la salut de les persones treballadores i del conjunt de la ciutadania en la gestió i retirada de l’amiant.
  4. Fomentar la  coordinació i la cooperació entre totes les administracions publiques per accelerar al màxim la retirada de l’amiant i per garantir que s’efectua dins els terminis establerts legalment.
  5. Promoure la informació i la sensibilització entre la ciutadania i les persones treballadores sobre els efectes nocius de l’amiant i la necessitat de fer-ne una gestió adequada i accelerar-ne la retirada.