Dictamen 04/2023 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix la composició i el règim jurídic de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 13 de febrer de 2023, amb el vot particular de CCOO de Catalunya

El Projecte de decret té per objecte establir les normes reguladores de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya (JCCP), com a òrgan consultiu equivalent a la Junta de Contractació Pública de l’Estat i que exercirà la competència en el seu respectiu àmbit territorial, de conformitat amb la legislació de contractes del sector públic. Amb els objectius de:

  • Actualitzar la composició de la JCCP.
  • Actualitzar, adaptant-la a la realitat, la regulació de les funcions dels seus òrgans col·legiats i del seu règim de funcionament.
  • Establir una regulació completa i integral, amb la voluntat de reforçar el paper de la Junta, entre d’altres, en el disseny de les eines corporatives de contractació pública electrònica catalanes i en el model de governança en contractació pública.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.