Dictamen 03/2024 sobre l’Avantprojecte de llei de l’estatut de municipis rurals

El dictamen va ser aprovat pel ple del CTESC, el 18 de març del 2024.

L’avantprojecte de llei té per objecte:

a) Establir un estatut específic per als municipis rurals per tal d’aconseguir l’equilibri territorial i la igualtat material dels seus habitants.

b) Establir mesures de caràcter transversal amb la finalitat de garantir l’aplicació i el manteniment del règim específic.

c) Establir un sistema de finançament propi, per tal de garantir l’adequada prestació dels serveis en condicions d’igualtat respecte de la resta de municipis catalans.

d) Establir mesures adreçades a la ciutadania d’aquests municipis i a l’exercici de l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa, als efectes d’evitar el despoblament i afavorir l’arrelament.

Els objectius generals de l’avantprojecte de llei són:

  • Garantir el tractament igualitari a la ciutadania en la prestació dels serveis públics.
  • Assolir una distribució equilibrada i sostenible de població al territori.
  • Finalment, els objectius específics de la intervenció serien els següents:
  • Assegurar una adequada prestació dels serveis bàsics als municipis rurals en condicions d’igualtat respecte de la resta de municipis.
  • Garantir un model de prestació de serveis obert, col·laboratiu i transparent.
  • Evitar el despoblament dels municipis rurals.
  • Mantenir la qualitat democràtica dels municipis rurals dotant-los de recursos personals, materials i econòmics suficients.
  • Garantir la participació dels municipis rurals en la presa de decisions en els àmbits d’actuació que els afectin.
  • Garantir que les polítiques públiques tenen en compte els municipis rurals en els àmbits d’actuació que els afectin.