Dictamen 03/2023 sobre l’Avantprojecte de llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 6 de febrer de 2023, amb el vot particular de la UGT.

L’Avantprojecte de llei té per objecte regular de nou l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) per tal de:

  1. Centrar la posició de l’EAPC dins el marc institucional català; d’una Escola de l’Administració de la Generalitat de Catalunya a una Escola de i per a tot el sistema públic català.
  2. Contribuir, per part de l’Escola, a desplegar una administració eficient, professional i excel·lent al servei de les persones en compliment dels principis bàsics del bon govern.
  3. Garantir el paper de l’Escola en la vertebració d’una Estratègia de formació de l’ecosistema de governança pública de les administracions catalanes.
  4. Vetllar perquè la formació, la recerca, el desenvolupament del talent, la gestió i la transferència del coneixement en l’àmbit de les administracions públiques catalanes tinguin el major nivell d’excel·lència i donin resposta a les necessitats actuals que té plantejades la societat.
  5. Aclarir i aprofundir en les competències de selecció de l’Escola, tant en l’àmbit del personal de les administracions públiques catalanes i el seu sector públic com dels seus directius.
  6. Apropar i obrir l’EAPC a totes les administracions públiques, sector públic, operadors de formació de l’àmbit públic, i a la ciutadania, en general.
  7. Garantir que l’EAPC té una organització, direcció, govern, i governança coherents amb el lideratge de projectes propis d’una institució transversal, de país, que són projectes a mig i llarg termini, i que han d’estar al marge de les conjuntures polítiques de les legislatures.
  8. Dur a terme una actualització del marc conceptual i terminològic de la norma reguladora de l’Escola.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.