Dictamen 02/2024 sobre el Projecte de decret del règim lingüístic del sistema educatiu

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, l’11 de març de 2024.

El Projecte de decret té per objecte establir el règim lingüístic del sistema educatiu no universitari, mitjançant la regulació de l’ús i l’ensenyament de les llengües, del desenvolupament del projecte lingüístic i la regulació del coneixement i la utilització de les llengües per part del personal docent i no docent.

El règim lingüístic del sistema educatiu es regula per contribuir a assolir les finalitats següents:

a) Assegurar la competència comunicativa plena, oral i escrita, en català, castellà i, a l’Aran, en aranès, denominació que rep l’occità en aquest territori, a tot l’alumnat al final de l’etapa educativa obligatòria. I també en llengua de signes catalana a aquell alumnat que hagi optat per la modalitat bilingüe.

b) Reforçar la competència comunicativa de l’alumnat en, almenys, una llengua estrangera, al final de l’etapa educativa obligatòria.

c) Garantir l’ús del català i de l’aranès, a l’Aran, llengües normalment emprades com a vehiculars i d’aprenentatge, com a llengües d’atenció a l’alumnat nouvingut, de relació interna en els centres educatius i de projecció externa del centre i de relació amb la resta de la comunitat educativa.

d) Garantir, d’acord amb la normativa vigent i en el marc del que estableixin els projectes lingüístics, la presència adequada del castellà en el sistema educatiu per garantir-ne la competència lingüística de l’alumnat en finalitzar l’etapa educativa obligatòria.

e) Assegurar l’aprenentatge i la utilització de la llengua de signes catalana per a l’alumnat amb discapacitat auditiva de la modalitat educativa bilingüe.

f) Enfortir el model lingüístic del sistema educatiu determinant la presència de les llengües oficials exclusivament amb criteris pedagògics i adequar-lo a la realitat social i educativa.

g) Dotar la comunitat educativa d’un marc normatiu per a l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del projecte lingüístic de centre.

h) Enfortir la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el paper compensador de l’escola catalana amb independència de la llengua d’origen de l’alumnat.

i) Fomentar un aprenentatge integral i globalitzador de les llengües oficials, afavorint els intercanvis i les transferències lingüístiques, i la reflexió sobre les estructures lingüístiques comunes per tal d’afavorir l’adquisició de la plena competència en català i castellà, i, a l’Aran, també en aranès.

j) Reconèixer i promoure el coneixement de les llengües estrangeres d’origen de l’alumnat com a mesura per incentivar i valorar la diversitat lingüística i els lligams culturals amb altres territoris.

k) Promoure la competència plurilingüe, entesa com la capacitat d’adquirir successivament i d’utilitzar diverses competències en algunes llengües, en diferents graus de domini, per complir funcions diverses.