Cooperació

Els sindicats són factors de progrés, agents dels drets laborals i socials i subjectes de canvis. Cooperem per unes societats més justes i solidàries

La Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya té com un dels seus eixos fonamentals l’acció en l’àmbit de la cooperació sindical al desenvolupament. Aquesta acció té com a objectius:

– Millorar el respecte als drets humans laborals i afavorir la governabilitat democràtica, amb l’enfortiment de les capacitats organitzatives, d’incidència pública i d’elaboració de consensos de les organitzacions sindicals i d’altres organitzacions representatives dels treballadors i treballadores.
– Fomentar la construcció de noves relacions que portin a la cooperació entre la societat civil, mitjançant l’enfortiment del sindicalisme democràtic i la cooperació sindical tant Nord-Sud com Sud-Sud.
– Potenciar l’intercanvi d’informació, l’anàlisi i la discussió de les realitats específiques i comunes entre treballadors i treballadores del Sud i del Nord.
– Reforçar els nivells de coordinació entre els moviments sindicals democràtics dels països del Sud i el moviment sindical català per tal de concertar proposicions comunes en l’àmbit sindical.
– Promoure accions comunes contra el racisme i la intolerància a casa nostra, tot millorant el coneixement de la situació d’origen dels treballadors i treballadores immigrants.

La cooperació sindical es porta a terme mitjançant activitats com ara:

– La consolidació de les estructures democràtiques internes dels sindicats i la dotació d’infraestructures i els recursos humans i materials necessaris per al funcionament dels sindicats.
– L’increment dels nivells d’afiliació i de representativitat dels sindicats.
– L’impuls de les plataformes sindicals conjuntes en l’àmbit regional i dels processos de convergència i fusió sindical, així com la millora de la capacitat propositiva dels sindicats davant les institucions.
– El suport a la promoció i la implantació dels processos de diàleg social.
– La promoció de la participació i la representació de la dona en tots els nivells de les organitzacions sindicals i socials.
– L’impuls de xarxes i l’intercanvi d’experiències Nord-Sud i Sud-Sud en l’àmbit sindical.
– La realització d’estudis sobre l’impacte de les inversions espanyoles i catalanes.
– La promoció de la democràcia social.

Aquestes activitats es duen a terme en cinc àrees geogràfiques del Sud: Amèrica Central i el Carib, Regió Andina, Con Sud, Àrea Mediterrània i Balcans.