CCOO signa amb el Govern l’acord que incrementa un 9,8 % el salari de cinc milions d’empleats i empleades del sector públic

L’Àrea Pública de CCOO, com a primer sindicat a l’àmbit de les administracions públiques, va signar ahir, 19 d’octubre, juntament amb el Govern i la UGT, l’Acord marc per a una administració del segle XXI, que recull millores substancials en les condicions laborals i salarials dels cinc milions d’empleats i empleades de les administracions públiques i del sector públic institucional, inclòs l’empresarial. Entre aquestes, cal destacar un increment del 9,8 % de les retribucions en tres anys (2022-2024), la jornada laboral de 35 hores setmanals, l’obligació del canvi normatiu per establir plans d’igualtat a totes les administracions públiques i la derogació retallades, com la de la supressió de la jubilació parcial per al personal funcionari.

Després d’un llarg i complicat procés de negociació, CCOO celebra avui la signatura de l’Acord marc per a una administració del segle XXI, per les millores substancials que suposaran en les condicions laborals i salarials del personal de les administracions públiques i el seu sector públic, entre elles la pujada salarial del 9,8 % en tres anys (2022-2024). Un increment en les retribucions que ve acompanyat a l’Acord per importants mesures de millora de les condicions de treball al sector públic, demandades per aquest sindicat en diferents mobilitzacions, destacant les concentracions de novembre de 2021 i la de milers de delegats i delegades passat 14 de juliol davant de les portes del Congrés.

Cartell Acord Area Publica 102022

L’acord recull, entre d’altres, les millores següents:

  • Increment salarial. Així, després de dos anys d’imposició unilateral dels increments salarials, la pressió i la mobilització de CCOO ha forçat el Govern a la via de l’acord salarial i ha previst un increment de les retribucions acumulat del 9,8 % en tres anys. S’aplicarà una clàusula de revisió salarial limitada per als exercicis 2023 i 2024, amb un 0,5 % addicional consolidable, en cas que l’IPC harmonitzat acumulat des del 2022 superi els increments fixos pactats. Igualment, s’estableix un increment addicional del 0,5 % vinculat al PIB nominal, els criteris del qual s’han de negociar amb les OS signants de l’acord. Per primera vegada es revisen a l’alça els salaris previstos en uns pressupostos generals de l’Estat, sumant-se un 1,5 % addicional al 2 % inicialment pressupostat el 2022, amb retroactivitat des de l’1 de gener i cobrant-se en una sola paga abans de final d’any.
  • Jornada laboral de 35 hores. S’eliminen les limitacions actuals perquè cada Administració pública estableixi, prèvia negociació col·lectiva a la mesa o òrgan que correspongui, una jornada de 35 hores setmanals per al personal al seu servei i el del seu sector públic institucional.
  • Classificació professional. Es considera culminada la disposició 3a del TREBEP, amb la plena aplicació de la classificació de personal al servei de les administracions públiques de l’article 76 del TREBEP. Es crea un grup de treball de l’Administració i sindicats signants de l’Acord perquè al llarg del 2023 s’implanti la classificació professional esmentada. Es manté l’apartat tercer de la disposició per a la promoció interna del C1 a l’A2.
  • Derogació de retallades i jubilació parcial. Definitiva eliminació de les mesures del RDL 20/2012 de 13 de juliol, i igualment la derogació de la supressió de la jubilació parcial per al personal funcionari.
  • Igualtat de gènere a les administracions públiques. Obligació del canvi normatiu per al desenvolupament i negociació dels plans d’igualtat a totes les administracions públiques d’acord amb la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes i RD de desenvolupament, així com per a la implantació de els protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe.
  • Digitalització i diàleg social. Garantia d’atenció presencial, especialment a la població amb més dificultats digitals. Principi de simplificació i reducció de càrregues als processos de digitalització. Pla específic de digitalització a zones amb menor població i més dispersa. Itineraris formatius en matèria digital.
  • Atracció i retenció de talent. Recuperació d’ocupació pública perduda; rejoveniment de les plantilles; atenció de les demandes d’urgència en plantilles deficitàries; reducció de la temporalitat a l’ocupació pública; mobilitat interadministrativa; formació i divulgació a la ciutadania.
  • Extensió de les mesures previstes en aquest acord al personal del sector públic institucional.
  • Mesures que cal aplicar a l’Administració general de l’Estat i al seu sector públic. Posada en marxa del teletreball; tramitació i negociació del contingut íntegre de llei de funció pública de l’Administració de l’Estat; reconeixement ple del dret a la negociació col·lectiva i actualització salarial del personal laboral al servei exterior (PLEX); actualització d’imports de despeses de desplaçament per prestació de servei; revisió del model organitzatiu i classificació de centres penitenciaris, nou protocol d’assetjament sexual i revisió del règim sancionador a l’AGE.
  • Creació d’una comissió de seguiment entre l’Administració i els sindicats signants de l’acord.

CCOO valora positivament aquest acord i continuarà treballant pel seu compliment íntegre, així com per la recuperació de la resta de matèries pendents, com la millora d’havers reguladors de classes passives, la indemnització per residència o l’aportació als plans de pensions públics, entre d’altres; i ho farà de manera immediata en la tramitació parlamentària dels pressupostos generals de l’Estat 2023 amb els diferents grups parlamentaris.

Feu clic per veure:

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 20 d’octubre de 2022