CCOO presenta l’Informe sobre la situació actual de la renda garantida de ciutadania

Les taxes de pobresa no tenen precedent en la història de Catalunya. Una de cada tres persones a Catalunya no pot afrontar una despesa imprevista.

La renda garantida de ciutadania (RGC) i l’ingrés mínim vital (IMV)són dues prestacions aprovades en els darrers anys pels governs de Catalunya i estatal, respectivament. Ambdues pretenen oferir una resposta política a les situacions de manca d’ingressos i pobresa, així com servir de palanques d’inclusió, oferint elements per facilitar la inserció laboral. Tal com posa de relleu l’informe que hem presentat avui, però, la pandèmia ha aprofundit la pobresa i les desigualtats, i ambdós instruments s’han mostrat insuficients davant la magnitud de la crisi. Hi ha importants mancances en el disseny de tots dos instruments, que han de millorar en complementarietat i suficiència, així com en la seva gestió administrativa, que suposa una important barrera d’entrada per a molts potencials beneficiaris (les denegacions estan en un 62,6 %, en la RGC, i en un 71 % en el cas de l’IMV).

A tot plegat s’hi sumen les mancances històriques derivades de les retallades de la recessió, que no s’havien superat encara i  l’escalada de l’IPC, que ha empitjorat la situació. La crisi és excepcional, i requeriria que la percepció d’aquestes prestacions es pogués compatibilitzar amb el treball remunerat, i no només a temps parcial.

A més, l’IRSC, indicador de renda de suficiència de Catalunya, l’índex de referència a Catalunya, està per sota de l’IPREM estatal i no s’ha actualitzat des del 2010, quan el nivell de vida a Catalunya segueix sent molt més car. La teòrica voluntat social i política del Govern de superar la pobresa s’ha de demostrar millorant la dotació pressupostària de la renda garantida, que ha caigut des de l’any passat, per garantir una vida digna. Cal que les prestacions siguin complementàries i que aquesta complementarietat de prestacions, a més, no suposi en cap cas un estalvi de pressupost. I també que les prestacions siguin fàcilment accessibles, a través d’una finestra única i pròxima, a través d’ajuntaments i serveis socials ben dotats, amb atenció presencial que supleixi la bretxa digital. 

Reclamem a totes les administracions que posin la ciutadania al centre de les seves accions.

Podeu descarregar l’Informe sobre la situació de la renda garantida de ciutadania que hem presentat avui i recuperar la roda de premsa al nostre canal de YouTube.