CCOO lliura els comptes auditats i la memòria d’activitat de 2019 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya

El sindicat publica els seus comptes i la seva memòria d’activitat

CCOO ha lliurat avui dijous, 2 de juliol, els comptes auditats del 2019 de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CS CONC) a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. El sindicat ha aportat també una còpia de la memòria anual d’activitat corresponent al 2019.

Els comptes han estat aprovats pel Consell Nacional corresponent al 10 de juny del 2020, complint així a una rigorosa condició autoimposada: seguir el calendari previst per a les entitats mercantils, ja que els sindicats no tenim expressament estipulades dates per a la presentació i aprovació dels comptes.

Els comptes anuals, inclosa la memòria i l’informe íntegre d’opinió d’auditoria, es poden consultar al web de CCOO de Catalunya, juntament amb d’altres informacions econòmiques rellevants, a l’apartat de Transparència (https://www.ccoo.cat/aspnet/transparencia.aspx).

El tancament de l’exercici 2019 presenta un resultat positiu en el conjunt de la CS CONC de 892.767 euros. Aquest resultat s’explica per un repunt de l’afiliació, i parcialment pels resultats comptables de la venda d’un local propietat del sindicat a Vilanova i la Geltrú i per l’increment dels expedients en curs al nostre servei jurídic.

Les organitzacions que composen la CONC, federacions i unions intercomarcals, també presenten resultats positius.

El balanç integrat a 31/12/2019 mostra un patrimoni sanejat i una situació de solvència global en el curt i mitjà termini.

Els ingressos per subvencions augmenten un 1,5 % respecte a 2018. El finançament públic dels sindicats és molt insuficient en relació amb les funcions que li encomana la pròpia legislació. Els sindicats més representatius negociem els convenis col·lectius que cobreixen les condicions laborals del 70 % de la població assalariada. Mitjançant la concertació social i la participació institucional cooperem en l’elaboració i el seguiment de les polítiques públiques que sostenen l’estat del benestar per al 100 % de la població. Aquestes tasques requereixen temps i personal tècnic que estan pagant sobretot les persones afiliades.

Els ingressos per subvencions suposen un 12,25 % dels ingressos de la CONC, la qual cosa garanteix la independència i la viabilitat de l’activitat sindical.

CCOO de Catalunya vol evidenciar la ferma voluntat de transparentar l’origen i la destinació dels recursos de què disposem, per garantir el ple coneixement d’aquests comptes per al conjunt de la societat catalana, així com la disposició a sotmetre la gestió dels recursos a controls públics.

Trobareu a internet els següents documents:
– El dossier de premsa dels comptes 2019 presentats a la Sindicatura de Comptes de Catalunya:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/resum_premsa_comptes_anuals_2019.pdf

– Els comptes anuals de CCOO de Catalunya 2019:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/comptes_anuals_2019.pdf

– L’informe de l’auditoria Meridiana Auditores, SLP:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/informe_auditoria_comptes_anuals_2019.pdf

– La memòria anual d’activitat de CCOO de Catalunya 2019:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/memoria_ccoo_2019.pdf

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 2 de juliol de 2020