CCOO i UGT de Catalunya donarem suport a un Pacte nacional per a la indústria (PNI) que posa les persones al centre de la transició digital i ecològica, per a una reindustrialització justa i verda

Després d’una negociació més llarga del previst inicialment, en la qual CCOO i UGT de Catalunya hem apuntat principalment a l’impuls a la transformació digital i ecològica de la indústria, així com a una transició amb mesures de justícia social i amb recursos públics per a les persones treballadores i els territoris sotmesos a reconversió, valorem que el Pacte nacional per a la indústria (PNI) 2022-2025 ha assolit el contingut pressupostari i d’actuació necessari per donar-hi suport junt a la resta d’agents socials i el Govern de Catalunya.

El PNI 2022-2025 conté 152 actuacions amb un pressupost compromès que va entre 2.817 i 3.270 milions d’euros en funció de disponibilitat del fons Next Generation. El pressupost (sense comptar amb aquests fons) incrementa en un 52,8 % el PNI 2017-2020. És rellevant destacar les 22 actuacions normatives, entre les que hi ha l’elaboració de projectes de llei, desplegaments reglamentaris i plans directors urbanístics.

UGT i CCOO de Catalunya hem insistit en tot moment en la importància de superar algunes limitacions del pacte anterior desacoblant les inversions estructurals dels períodes legislatius; concentrant l’estratègia inversora en actuacions amb capacitat tractora i arrossegadora d’inversió privada; i apostant per mesures ambicioses de canvis estructurals per incrementar la sobirania industrial i energètica del país. En aquest sentit creiem que, tot i que el pressupost compromès per als quatre anys de vigència del pacte queda curt per al propòsit ambicionat, els temps de la negociació han permès introduir un conjunt d’actuacions i de mesures legislatives i reglamentàries essencials per avançar. També som conscients que els canvis i les transformacions, sobretot en matèria energètica, de proveïment i de construcció d’infraestructures, són ara més urgents que mai per la pressió que fa la guerra d’Ucraïna sobre els subministraments energètics, i pels impactes cada dia més devastadors  del canvi climàtic.

CCOO i UGT de Catalunya hem introduït aportacions de profunditat, aixecant el llistó d’ambició i de projecció del PNI com a veritable pla de reindustrialització i de cohesió territorial, abordant les transformacions del model energètic, de mobilitat, alimentari i salut, i transformant el mosaic agroforestal per replantejar les funcions del territori. Pel que fa a mesures de reindustrialització, hem posat el focus en l’eix energètic fixant cotes al desplegament de les renovables a 2025 segons el PROENCAT. Hem posat el focus també en les mesures legislatives per regular els sectors energètic, de residus i d’economia circular i també a adequar els polígons industrials per a la governança que requereix avui la indústria. Hem fixat mesures de transició justa i de responsabilitat social amb clàusules socials i laborals per a la contractació pública i per les empreses que rebin ajuts del PNI. S’impulsen actuacions imprescindibles per a la transició justa i l’ocupació de qualitat en matèria de formació, igualtat i seguretat i salut.

També hem treballat per incorporar al pacte inversió pública en les cadenes de valor essencials de l’hidrogen, les bateries i la fabricació de semiconductors i l’impuls a l’oficina de l’auto, un sector cabdal per a l’ocupació i la indústria catalana. I hem incorporat a la política agroforestal dimensió industrial amb la digitalització dels cultius, la generació elèctrica hibridada amb conreus en sòl agrícola i la bioindústria per a la valorització material i energètica de la biomassa.

UGT i CCOO de Catalunya hem exigit algunes  condicions imprescindibles per donar credibilitat al pacte com: garantir el pressupost compromès per als quatre exercicis del PNI; garanties d’un seguiment i governança per part dels agents socials per assegurar l’assoliment d’objectius; la reorientació en cas que fos necessari;planificació del següent període del PNI abans de la finalització d’aquest, i la seva vinculació als compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.

Ara demanem responsabilitat a tots els grups parlamentaris per fer que aquest pacte sigui un veritable pacte de país, reforçant-ho amb el suport del Parlament de Catalunya i participant de manera activa en el seu seguiment, i exigim el seu compliment.