CCOO destaca la millor xifra d’atur en 15 anys

La Reforma laboral redueix temporalitat i crea ocupació neta de qualitat

Els nivells de desocupació a Catalunya es troben per sota dels que hi havia a juliol de 2008, concretament hi ha 329.744 persones en situació d’atur. A més, la nova contractació creix, i la indefinida es manté a bon ritme, guanyant en estabilitat laboral. La reducció de l’atur registrat destaca de manera especial en el sector industrial, amb una reducció del 4,4% en termes interanuals, seguit de la construcció que ho fa en un 4%. Aquest comportament positiu, juntament amb el creixement de l’afiliació a la Seguretat Social s’acompanya d’una millora notable en la temporalitat, amb un 45,2% dels contractes signats al mes de juny que han estat contractes indefinits. Les dades segueixen indicant una continuïtat en la tendència de millora estructural de l’ocupació.

ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA

El mes de juny de 2023 deixa una xifra de 329.744 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual de -2,5% (8.337 persones aturades menys que fa un any).

Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta una reducció de 6.359 persones (-1,9% en termes relatius). La població menor de 25 anys registra una reducció del 4,4% respecte el mes de maig. Aquest resultat fa que a Catalunya hi hagi un total de 18.323 joves que cerquen feina sense èxit.

ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT

Respecte el mes de juny de 2022, ha caigut l’atur en tots els sectors i únicament s’ha incrementat en aquelles persones que no tenien definida l’ocupació anterior. L’agricultura ha reduït l’atur en un -20,4%, la indústria ha reduït en un -4,4%, la construcció ho ha fet en un -3,9% i els serveis en un -2,4%. En canvi, aquelles persones sense ocupació definida anteriorment han incrementat l’atur en una proporció del 6,8%. Respecte el mes de maig, cau l’atur a tots els sectors. Concretament, la indústria redueix en un 1,7%, els serveis en un 2,1%, la construcció en un 1% i l’agricultura en un 2,9%.

Valoració de les dades de l’atur del juny de 2023, a càrrec de Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya

ATUR PER PROVÍNCIES

En comparació al juny de 2022, totes les províncies han reduït l’atur, destacant el cas de Lleida i Girona, que han vist reduït el seu atur en un -9,2% i en un -5,3%, respectivament. Tarragona també redueix atur de manera significativa, en un -5,2% i, finalment, la província de Barcelona ho fa, de manera més moderada, en un -1,2%. Respecte el passat mes de maig, totes les províncies registren una reducció de l’atur. Girona ho fa  en un 3,3%, Tarragona en un 1,7% menys, Lleida en un -3,4% i Barcelona se situa en un -1,6%.

Evolucio Atur Juny 2023

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Trabajo y economía social.

ATUR PER SEXES

Les dones representen el 57,7% del total de persones sense feina. Respecte fa un any, els homes han reduït l’atur en un 2,4% i les dones en un 2,5%. Respecte el passat mes de maig, tant homes com dones han reduït l’atur, ells en un 2,3% i elles en un 1,6%.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA

El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de juny és de 250.783 dels quals el 45,2% són de caràcter indefinit. Respecte el juny de 2022 la contractació indefinida ha reduït en un 12,4% mentre que la temporal ho ha fet en un -9,3%. En comparació al mes anterior, s’han signat 5.826 contractes indefinits i 16.588 contractes temporals més.

PRESTACIONS PER ATUR

El mes de maig de 2023 les persones beneficiàries de prestacions contributives representen el 56% del total, els subsidis suposen un 40,3% i les persones beneficiàries de la renda activa d’inserció resulten un 3,7% del total. Respecte fa un any, han augmentat les prestacions contributives en un 5,1%, mentre que els subsidis han caigut en un 2,3%, mentre que la RAI s’ha reduït en un -6,8%.

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya considera que:

1.- Amb 3.697.000 persones afiliades a la Seguretat Social el 30 de juny 2023, això és, més de 90.000 més que al juny de 2022, es confirma l’efecte positiu que té la reforma laboral sobre la robustesa i qualitat del nostre estat del benestar. Aquesta millora en la quantitat i la qualitat de l’ocupació s’ha d’acompanyar d’una millora en els salaris que afavoreixi un increment de la renda disponible que és la principal garantia per l’estabilitat econòmica. Davant la renúncia a fixar un marc comú per a la negociació col·lectiva mitjançant l’AIC, la clau resideix en aplicar els acords assolits en el marc de l’Acord estatal per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva i en avançar en cadascun dels convenis que s’han de renovar.

2.- Tot i la millora del mercat de treball, de l’actualització de les pensions en base a l’IPC i de la cobertura de les prestacions contributives i assistencials, encara tenim massa persones que romanen en una situació de pobresa, gairebé una de cada quatre persones a Catalunya. L’increment de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya assolit en el marc del diàleg social el passat desembre s’ha de complementar amb una nova actualització i s’ha d’acompanyar d’una millora en la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania. El seu encaix amb l’Ingrés Mínim Vital mantenint o incrementant l’escut social català esdevé clau per garantir el dret a una renda suficient i digna al conjunt de la ciutadania.

3.-La dificultat d’accedir a l’habitatge continua sent un dels principals problemes de la societat catalana i un  escull fonamental per a l’emancipació de les persones joves. La política monetària actual del Banc Central Europeu, que incrementa els tipus d’interès sense tenir en compte la naturalesa i les causes del context inflacionari, ha afectat a l’alça a l’euribor, l’índex al qual es referencies les hipoteques de tipus variable, que es situa actualment en el 4 %, màxim històric des de 2008. Aquest increment   ha provocat un endeutament important a les famílies per poder pagar les hipoteques, que l’INE estima en uns 300 € mensuals, en promig, Atès que el mercat immobiliari dels habitatges de compra i els de lloguer no són compartiments estancs sinó que estan connectats, l’encariment de les hipoteques ha traslladat una major tensió al mercat dels habitatges de lloguer, que s’han encarit encara més, tal i com situa el recent informe que hem publicat amb el títol «L’habitatge tenia un preu».

4.- Calen polítiques d’ocupació eficients i eficaces per millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores, en especial les dones, que són les qui tenen majors obstacles a l’hora d’accedir a un lloc de treball i les que tenen pitjors condicions laborals.