CCOO celebra que creixi l’ocupació, molt especialment la femenina, i que augmenti l’estabilitat laboral

L’activitat se situa en màxims històrics i supera els 4 milions a Catalunya

Les dades de l’EPA del tercer trimestre situen un important augment de la població activa, que supera el registre dels 4 milions i traspassa el màxim històric des que tenim registre. Com mostren les dades, aquest augment de la població activa es tradueix en un augment de la població ocupada i també de la població en situació d’atur, però el cert és que mercat de treball nacional dona clars símptomes de bona salut i és capaç d’absorbir aquest augment de població que vol fer efectiu el seu dret a treballar. Per això, la taxa d’atur continua reduint-se en termes interanuals.

ATUR CATALUNYA/ESPANYA

Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) per al tercer trimestre del 2023 indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat en 8.600 persones en relació al tercer trimestre del 2022 la qual cosa suposa un increment de 2,6 % en termes relatius. Aquesta variació suposa que a Catalunya hi hagi 345.000 persones sense feina al tercer trimestre del 2023.

A Espanya, la xifra de persones desocupades ha estat de 2.855.200 amb una taxa d’atur de l’11,8 %. La taxa d’atur a Catalunya se situa en un 8,5 %, una dècima per sobre del trimestre anterior (8,4 %) i vuit dècimes menys que la taxa del tercer trimestre del 2022 (9,3 %). D’altra banda, la taxa d’atur femenina (8,95 %) continua sent lleugerament superior a la masculina (8,09 %). Tot i així, cal destacar que l’atur femení s’està reduint més que el masculí i que en aquest trimestre s’han registrat 14.900 dones aturades menys que al tercer trimestre del 2022 mentre que la reducció interanual d’homes desocupats ha estat important, però menys acusada, de 4.900 homes menys.

Valoració de les dades de l’EPA del tercer trimestre del 2023 a càrrec de Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya

OCUPACIÓ

Respecte de les dades de població ocupada, per a aquest tercer trimestre del 2023 l’ocupació ha crescut en 62.400 persones respecte del trimestre anterior (1,7 % més). En termes interanuals, l’ocupació ha augmentat en 156.500 persones, creixement que significa un 4,4 %. La taxa d’ocupació per al tercer trimestre del 2023 és del 56,8 % a Catalunya. Aquesta xifra representa 1,2 punts percentuals més que al mateix període de l’any 2022 i 0,5 punts més en comparació al trimestre anterior.

ATUR PER PROVÍNCIES

L’anàlisi per províncies ens mostra com Tarragona registra la taxa d’atur més elevada, amb un 9,6 %, seguida de Girona (9,0 %), Barcelona (8,4 %) i Lleida ( (7,6 %).

CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA A CATALUNYA

El tercer trimestre del 2023, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit creix en 241.600 persones (9,5 % més) respecte del mateix període del 2022, mentre que el nombre de persones amb contracte temporal cau en 63.800 persones assalariades (12,8 % menys).

La taxa de temporalitat es redueix i se situa en el 13,5 % per la conversió d’ocupació temporal en ocupació indefinida.

En relació al tipus de jornada, la xifra de persones que treballa a jornada parcial augmenta en 34.300 cosa que, en termes relatius, suposa un increment de 8,6 %, respecte del mateix període del 2022. D’altra banda, el nombre de persones que treballen a jornada completa augmenta en 122.200 persones respecte a ara fa un any (increment de 3,9 %). La taxa de parcialitat continua reduint-se i se situa en l’11,7 %. Tot i així continuen existint diferències molt notables per sexe (la taxa de parcialitat femenina és del 17,7 % mentre que la masculina és del 6,2 %).

PER TOT AIXÒ CCOO:

  • L’increment de la població activa i de la població ocupada, amb una reducció en termes interanuals de la població aturada, mostra la capacitat d’absorció del mercat de treball i la millora de la solidesa i estabilitat de l’estat del benestar i del teixit productiu gràcies a la incorporació de més professionals. Tanmateix aquest increment quantitatiu s’ha de veure acompanyat d’una millora en termes qualitatius que vagi més enllà de la temporalitat i que es faci arribar també als salaris. Aquí s’ha de fer front, mitjançant la millora del salari mínim, i en el marc de la negociació col·lectiva, a una inflació significativa també el 2024.
  • La millora del mercat de treball no pot distreure del repte que suposa tenir encara a 345.400 persones que volen exercir el seu dret al treball, i que no hi troben resposta. Les polítiques actives d’ocupació han d’incorporar les millores plantejades per la recent Llei d’ocupació i tenir en la inserció laboral de qualitat el seu principal horitzó. En aquest sentit esdevé clau fer front a l’edatisme que es fa manifest al mercat de treball i que margina la situació de les persones de més de 45 anys. La tendència demogràfica fa encara més imprescindible oferir a aquest col·lectiu l’oportunitat desitjada d’una ocupació digna i estable en el temps.
  • És del tot necessari assolir un acord de pressupostos a Catalunya que permeti desplegar les matèries acordades al diàleg social entre els agents socials i el Govern de la Generalitat en millores de la protecció social, amb un necessari increment de l’IRSC, en una línia de continuïtat de l’increment que es va aprovar en l’exercici anterior i que contribueixi a un augment de la quantia de les prestacions socials, com ara la renda garantida de ciutadania.
  • També cal abordar de manera decidida un canvi d’orientació en les polítiques d’habitatge atès que, com posa en evidència l’informe que hem publicat recentment, cada cop es dificulta més el dret a l’accés a l’habitatge, tant en la seva modalitat de lloguer com en la de compra, a causa de l’increment dels tipus d’interès. Finalment, cal reforçar el compromís amb l’activitat productiva i l’ocupació de qualitat, molt especialment la industrial, en el marc del Pacte nacional per a la indústria, apostant per polítiques de prospecció, que permetin l’anticipació al canvi i l’aposta per la formació professional i les qualificacions, com a millor garantia del manteniment de l’ocupació.