CCOO valora la reforma del subsidi per desocupació

Valoració de la reforma dels subsidis per persones en situació de desocupació

A falta de conèixer el text final de la reforma, un cop s’hagi publicat el reial decret llei al BOE, des de CCOO de Catalunya volem traslladar una valoració preliminar d’aquells aspectes que s’han modificat.

En primer lloc, valorem positivament que s’hagin pogut superar les dificultats internes i s’hagi pogut aprovar la reforma del subsidi perquè, d’aquesta manera, es garanteix la recepció dels fons europeus compromesos que estaven vinculats a l’assoliment d’aquesta fita. Cal alertar, però, que el procés ha estat mancat de diàleg i s’ha treballat amb preses i ha faltat la lògica de concertació necessària per garantir la participació dels agents socials i la qualitat i la solidesa de les propostes.

Malgrat les mancances, cal destacar avenços importants en relació amb la modificació del subsidi que perceben aquelles persones que es troben sense feina i que han esgotat o bé no tenen cotització suficient per accedir a la prestació contributiva d’atur. En primer lloc, cal destacar un increment del subsidi, que continua vinculat a l’IPREM tot i que es modifiquen i es graduen els percentatges de la quantia en relació amb aquest indicador. En concret, durant els sis primers mesos la quantia del subsidi serà la corresponent al 95 % de l’IPREM (570 €); els sis mesos següents serà de 540 € (90 % de l’IPREM) i, en endavant, la quantia serà de 480 € (80 % de l’IPREM, a data d’avui). Per tant, es combina increment amb gradualitat descendent en la quantia.

També destaquem com s’incorporen nous col·lectius que generaran dret al reconeixement del subsidi. En concret, s’amplien els beneficiaris del subsidi per esgotament de la prestació a aquelles persones menors de 45 anys sense càrregues familiars i també s’amplia el marc de protecció per a les persones eventuals agràries.

Destaquem també l’eliminació del conegut com “mes d’espera”, agilitzant un mes el dret a la percepció del subsidi, eliminant aquesta limitació del tot innecesària.

Una altra novetat important és la compatibilitat temporal entre subsidi i ocupació durant els 180 primers dies, que podrà servir per facilitar la inserció laboral.

Cal destacar també com la reforma incorporarà la garantia d’un itinerari d’inserció laboral personalitzat per a la persona receptora del subsidi, amb la voluntat d’afavorir la inserció laboral. Caldrà garantir la coordinació, a través de la concertació social, amb els elements que deriven de la Llei 3/2023, d’ocupació, pendent encara de desenvolupament reglamentari. Un element important relacionat amb la inserció laboral és que es garanteix la compatibilitat del subsidi amb aquelles beques i ajuts per assistència a formació.

Malgrat que la reforma modifica elements importants de l’actual sistema de protecció social, des de CCOO de Catalunya reclamem incidir, dins del marc de la concertació social, per ampliar la cobertura a totes aquelles persones que, encara amb aquestes modificacions, queden fora de l’aixopluc d’aquest subsidi. Moltes d’aquestes persones són dones i la majoria són persones més grans de 50 anys, amb majors dificultats d’inserció al mercat laboral i que requereixen protecció social mentre no troben feina, alhora que necessiten les polítiques d’ocupació necessàries per afavorir la seva inserció laboral.

Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia, fa una valoració sobre la reforma del subsidi