Nous drets en l’Estatut bàsic de l’empleat públic

Recentment s’ha publicat en el BOE el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, amb les mesures aprovades per l’últim Consell de Ministres. Es tracta de mesures que en molts casos afecten les treballadores i treballadors de les administracions públiques i que provenen de la negociació col·lectiva (en alguns casos, directament, i en d’altres, per la transposició de directives europees, fruit del nostre treball a la Confederació Europea de Sindicats). Tot i així, hem de denunciar la manca de voluntat del Govern a l’hora de negociar aquestes modificacions a la Mesa General, malgrat les urgències del moment, la qual cosa fa que algunes de les mesures acordades pel Govern puguin requerir aclariments futurs.

Permisos

L’article 128 del reial decret llei modifica el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic per introduir les novetats següents en el règim de permisos:

Infografia Permisos Empleats Publics Estatut Basic 2023
TIPUS DE PERMÍS  PERÍODE  
Per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, de la parella de fet o de parents fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors que convisqui amb el funcionari o funcionària en el mateix domicili i que en requereixi la cura efectiva.  5 dies  
Per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat.  4 dies  
Per defunció de cònjuge, parella de fet o familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat.  3 dies hàbils, quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i 5 dies hàbils quan sigui en una de diferent.  
Per defunció de familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat.2 dies hàbils quan es produeixi a la mateixa localitat i 4 dies hàbils quan sigui en una de diferent.  
Per matrimoni o registre o constitució formalitzada per document públic de parella de fet.    15 dies
Permís parental per a la cura de fill o filla o menor acollit per temps superior a 1 any.   Fins al moment en què el menor compleixi 8 anys.   Constitueix un dret individual de les persones progenitores, adoptants o acollidores, homes o dones, sense que se’n pugui transferir l’exercici.  Durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues. Podrà gaudir-se a temps complet o en règim de jornada a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin i conforme als termes que s’estableixin reglamentàriament.  

Pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes

Les persones que van realitzar aquestes pràctiques amb anterioritat al 2015 passaran a poder cotitzar 5 anys (en lloc de 2), segons l’article 211.

Com fins ara, serà mitjançant un conveni especial, per una única vegada, amb el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que possibilitarà el còmput de la cotització pels períodes de formació o realització de pràctiques no laborals i acadèmiques realitzats abans d’aquesta data.