Avancem en la igualtat entre dones i homes a la Generalitat de Catalunya

Avui, 11 d’octubre del 2023, s’han aprovat l’Acord marc i el II Pla d’igualtat de gènere de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa General de Negociació.

CCOO de Catalunya, com a sindicat feminista que som, treballem per defensar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere en l’àmbit laboral. Igualment, ens comprometem a lluitar contra l’assetjament sexual i laboral per raó de sexe, contra la violència masclista i cap als col·lectius LGTBI+.

L’Acord marc s’ha elaborat a proposta de CCOO, i s’hi estableixen els objectius, les actuacions i els indicadors bàsics aplicables a tots els plans d’igualtat aprovats o que s’aprovin en relació amb el personal funcionari, laboral, docent no universitari i estatutari. També  constitueix el marc de referència per a la resta de personal de l’Administració que no es troba en aquest àmbit i als plans d’igualtat del personal que presta serveis a les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius que hem defensat des de CCOO han quedat reflectits en l’Acord marc. Cal aplicar mesures per eliminar la bretxa salarial, però també implementar actuacions per augmentar la corresponsabilitat d’homes i dones en les funcions de cura i atenció a les persones, així com aconseguir que els mecanismes de selecció i promoció fomentin la igualtat en l’accés als llocs de treball on les dones es troben infrarepresentades. També es crea la figura de les persones referents d’igualtat, formades adequadament per vetllar per a l’aplicació d’aquestes mesures.

Pel que fa al II Pla d’igualtat, respectant els objectius de l’Acord marc, serà dinàmic, facilitant la possibilitat d’anàlisi i revisió contínua, per tal d’adaptar les mesures en funció dels seus resultats.

Aquestes dues eines, fruit de la participació i la negociació sindical durant molts mesos, han de servir per avançar cap a la igualtat efectiva de dones i homes i la no-discriminació de les persones dels col·lectius LGTBI+, incorporant la perspectiva de gènere de manera transversal.

Però no ens podem relaxar: CCOO continuarem treballant des de tots els àmbits, fent el seguiment per garantir que es duen a terme aquestes mesures i avaluant el grau d’impacte entre les treballadores i treballadors.

Feu clic per veure: