Acord en matèria de temporalitat a les Administracions Públiques

CCOO, CSIF i UGT, els tres sindicats legitimats per negociar les condicions laborals de les treballadores i treballadors de les administracions públiques de tot l’Estat, hem arribat a un acord en matèria de temporalitat a les Administracions Públiques.

Tots els llocs de treball estructurals sortiran a oposicions abans de 2024
Les persones que no passin les oposicions cobraran una indemnització

Contingut de l’acord en matèria de temporalitat:

 1. Totes les places estructurals de totes les administracions públiques ocupades durant tres anys abans del 31 de desembre de 2020, hauran de sortir a oferta pública i tot el procés haurà d’estar finalitzat abans del 31 de desembre de 2024. Es podran comptabilitzar com a vacants totes les jubilacions que es produeixin, per sortir a oferta pública el mateix any o el següent.
 2. S’hi accedirà per concurs-oposició amb la màxima valoració possible de la fase de concurs, un 40% i valorant sobretot l’experiència en el cos, categoria, escala o equivalent. Per garantir la seguretat jurídica dels processos d’estabilització, aquestes condicions queden escrites per primera vegada en un text normatiu.
 3. La no superació del procés selectiu, donarà lloc a una indemnització de 20 dies per any treballat, amb un topall de 12 mensualitats. S’estén així per a tothom la darrera sentència del Suprem sense necessitat de tràmits jurídics. Aquest fet, únic a tot Europa, ens ajudarà a que les Administracions Públiques tinguin interès en negociar amb la representació sindical les proves, per tal de minimitzar les indemnitzacions. A més, se li pot fer un nou nomenament a la persona per la seva inclusió en borsa d’interinitat.
 4. Les persones que no aprovin, es “podran” inclure en borses d’interinatge específiques o existents, després d’arribar a la nota que la convocatòria consideri suficient.
 5. Les Administracions Públiques han de posar en marxa els seus processos selectius. CCOO treballarem en totes les meses per agilitzar les convocatòries, les indemnitzacions i les altres mesures.
 6. Es defineixen normativament les causes que justifiquen la contractació temporal en les Administracions Púbiques. S’exigeix explícitament que els processos de selecció es basin en els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, incloent també el principi de celeritat. Evitarem així alguns processos selectius basats en l’amiguisme o la lleialtat política, que no són majoritaris però que tant de mal han fet a la Funció Pública.
 7. El personal temporal, tant interí com laboral, disposarà dels mateixos drets que l’indefinit. És una lluita sindical de molts anys, finalment aconseguida.
 8. L’incompliment del temps màxim per ser personal temporal comportarà responsabilitats a les administracions i indemnització per a la persona treballadora afectada. Tot i que no queda totalment especificada la responsabilitat de l’Administració, canvia el sentit inicial de les negociacions, on només sortia perjudicada la treballadora temporal. Tot i així, serà a partir d’aquest acord.
 9. La implementació en l’àmbit sanitari comporta fer modificacions l’Estatut Marc del Personal Estatutari.
 10. La implementació en l’àmbit educatiu comporta l’obligatorietat de negociar finalment un Estatut Docent tant per l’àmbit universitari com no universitari.
 11. Compromís del Ministeri de negociar el desenvolupament de l’EBEP i altres millores al setembre, centrant-nos ara en el procés d’estabilització.
 12. Es crea una comissió de seguiment de l’Acord per garantir el seu compliment.

Valoració de l’acord

CCOO fem una valoració positiva d’aquest acord, ja que ens permet avançar en el nostre doble objectiu:

● acabar amb l’elevadíssima temporalitat de les nostres administracions, que afecten molt negativament a totes les treballadores temporals que no disposen de la seguretat d’una feina fixa.
● aconseguir que els processos selectius disposin de totes les garanties jurídiques i que valorin al màxim l’experiència d’aquestes persones durant els anys que han estat garantint un servei públic.

L’exposició de motius reconeix que l’Administració no ha fet complir la Directiva Comunitària 1999/70 per evitar l’abús de temporalitat i el diferent tracte al personal temporal respecte de l’indefinit. Aquesta Directiva s’ha dictat en compliment d’un acord de la Confederació Europea de Sindicats, a la que pertany CCOO. Això evidencia les possibilitats transformadores del sindicalisme internacional.

Naturalment, com en qualsevol acord amb una contrapart, no hem aconseguit tot el que ens proposàvem, però totes les mesures representen un avenç. El propi acord indica una sèrie de qüestions que requereixen seguir negociant.

Com implementar l’acord? Què passarà?

Està tot solucionat amb aquest acord? De cap de les maneres. Ara toca un enorme treball de negociació col·lectiva a totes les Administracions Públiques per concretar-lo. Des d’un sindicat com CCOO, present a tots els àmbits d’interlocució, treballarem per garantir que es compleixen, a totes les Administracions Públiques els objectius i criteris marcats, adaptant-los a cadascun dels processos. En concret, exigirem que els processos estiguin acordats amb la representació sindical, ja que són la garantia per aconseguir els objectius, tal i com ens mostra l’experiència d’aquests darrers anys.

Els compromisos de CCOO

 1. Treballarem per a què les proves de la fase d’oposició s’ajustin el màxim possible a la feina que s’ha de realitzar.
 2. Defensarem en totes les meses de negociació que l’experiència en el lloc de treball sigui un percentatge elevadíssim dels mèrits del concurs.
 3. Exigirem la creació de borses de personal interí amb qui no aprovi, allà on no existeixin i que la nota per formar-hi part, sigui el més petita possible, ja que el desenvolupament de la feina durant un mínim de tres anys ja implica la seva capacitació per realitzar-la.
 4. Treballarem per definir els processos de selecció per al personal temporal, en base als criteris d’igualtat, mèrit i capacitat, denunciant tots aquells que no els compleixin.
 5. Analitzarem tots els acords laborals existents per corregir qualsevol situació en què el personal temporal disposi de menys drets que l’indefinit.
 6. Vigilarem futurs incompliments del temps màxims de temporalitat, exigint l’assumpció de responsabilitats disciplinàries per part dels responsables polítics i de gestió de personal que hagin estat responsables.
 7. Vetllarem per a que totes les jubilacions es cobreixin per evitar perjudicis al servei públic.

Les CCOO continuarem treballant, amb rigor i sense crear falses expectatives, per la millora de les condicions laborals de les que garantim, amb el nostre treball, els serveis públics de la ciutadania.

Feu clic per veure aquesta informació en format PDF

Encara tens dubtes?

Consulta les preguntes i respostes sobre l’acord de temporalitat a les Administracions Públiques