Consells per a la declaració de la Renda 2019


Foto El dia 1 d’abril comença un any més la campanya de la renda corresponent a l’exercici 2019 i durarà fins al 30 de juny. Des de CCOO de Catalunya, volem ajudar-te de manera clara, simple i pràctica. 
Si tenim únicament en compte els ingressos del treball, no has de fer la declaració si els teus rendiments del treball personal són iguals o inferiors a 22.000 euros anuals, sempre que procedeixin d’un sol pagador. Tampoc l’has de fer si tens diversos pagadors però la suma de les quantitats percebudes del segon i posteriors, per ordre de quantia, no superen en conjunt la quantitat de 1.500 euros.

No obstant això, en els següents casos el límit es fixa en 14.000 euros anuals:

- Quan els rendiments del treball procedeixin de més d’un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per ordre de quantia superin la quantitat de 1.500 euros anuals.
- Quan es perceben pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes (es consideren pensions d’aliments exemptes aquelles reconegudes per sentència judicial).
- Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir (per exemple, pensions procedents de l’estranger).
- Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.
- Quan s’és pensionista amb diverses pensions, obtingudes en altres països.

Tenen l’obligació de declarar en tot cas (aquests límits són els mateixos en tributació individual i conjunta):

- Rendes immobiliàries imputades (per la propietat de certs immobles no arrendats diferents de l’habitatge habitual…), rendiments íntegres de Lletres del Tresor i altres guanys patrimonials derivats d’ajuts públics amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.
 - Aquelles persones que hagin obtingut rendiments superiors als 1.600 euros procedents del capital mobiliari o de guanys patrimonials subjectes a retenció. No obstant això, tot i no superar els imports anteriors, han de presentar la declaració les persones contribuents que vulguin beneficiar-se de:

 - Deducció per inversió en habitatge habitual (per a adquisicions realitzades fins al 31 de desembre del 2012).
 - Aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat. - Deducció per doble imposició internacional.
 - Reduccions en la base imposable per aportacions a sistemes de previsió social.
 
El termini per presentar la declaració de la renda del 2019, independentment de quin en sigui el resultat, serà el comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny del 2020, ambdós inclosos.

Si es domicilia el pagament, el termini finalitza el 25 de juny del 2020 (el càrrec en compte es farà el 30 de juny).

Si es fracciona i es domicilia el segon termini, el càrrec es realitzarà el 5 de novembre del 2020.

Després del 25 de juny, encara es pot domiciliar el segon termini, encara que hagi acabat el termini per domiciliar el primer pagament.
 
Per a la declaració de l’exercici 2019, totes les persones contribuents, sigui quina sigui la naturalesa de les rendes que hagin obtingut, podran accedir a l’esborrany de la declaració i modificar-la i/o confirmar-la. El termini per accedir a l’esborrany serà de l’1 d’abril al 30 de juny del 2020.

Es podrà accedir a aquest esborrany a través de la pàgina web de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), mitjançant els següents sistemes d’identificació:

- Certificat electrònic.
- Cl@ave PIN.
- Número de referència. En aquest cas, l’Agència Tributària te’l facilita a través de la mateixa pàgina web i per a això necessitaràs:
- Número de DNI.
- Data de caducitat del DNI.
- Import de la casella 505 de la declaració de la renda del 2018 (base liquidable general sotmesa a gravamen).

Si no vas presentar la declaració el 2018, necessitaràs, a més, els cinc darrers dígits d’un compte bancari del qual hagis estat titular durant el 2019.
 
Caldrà entrar a l’apartat “Servei de tramitació de l’esborrany/declaració” de la pàgina web anomenada “Renda web”, que permet fer i presentar qualsevol tipus de declaració de la renda del 2019, incloses les d’activitats econòmiques.

La pots presentar a través dels mitjans següents:

- Mitjançant el portal de l’Agència Tributària a Internet (www.agenciatributaria.es), amb algun dels sistemes d’identificació esmentats anteriorment (certificat electrònic, Cl@ve PIN, número de referència). Si es tracta de declaracions conjuntes formulades pels dos cònjuges, serà, a més, necessari comunicar el NIF, així com el número de referència o Cl@ve PIN del cònjuge.

Les persones contribuents amb dades fiscals que no necessiten informació addicional, poden obtenir per “Renda web” de manera immediata l’esborrany de declaració, realitzar els canvis necessaris i presentar la declaració.

Les persones contribuents amb dades fiscals que necessitin informació addicional no podran accedir de manera immediata al quadre de resultats, sinó que hauran d’accedir-hi per “Renda web”, completar les dades que falten per arribar al resum de resultats i presentar la declaració pels mitjans esmentats. No podràs presentar la declaració de renda en paper. Només podràs imprimir una vista prèvia que no et servirà per presentar-la.

No obstant això, per a les declaracions amb resultat a ingressar en què no s’opti per la domiciliació bancària com a mitjà de pagament de l’import resultant o, si escau, del corresponent al primer termini, podràs obtenir un document perquè, un cop imprès, puguis efectuar directament i personalment l’ingrés de l’import resultant de la declaració a les oficines de les entitats col·laboradores.

- També es pot presentar per via telefònica (901 200 345 o 91 535 68 13). Amb el programa “Le llamamos” podràs sol·licitar-lo a partir del 5 de maig perquè l’Agència Tributària et truqui a partir del 7 de maig, tan aviat com sigui possible, però sense possibilitat de triar franja horària com en anteriors campanyes.

- A les oficines de l’Agència Tributària, amb prèvia sol·licitud de cita, pots demanar hora a partir del 5 de maig, per anar físicament a les oficines de l’Agència Tributària a partir del 13 de maig. És obligatori, si s’utilitza aquesta opció, domiciliar el pagament de la declaració, en el cas de resultats a ingressar. - I, finalment, a través de l’enllaç de l’app mòbil anomenada “Agència Tributària”, amb registre previ, sempre que no s’hagi de modificar o incloure alguna dada addicional.

L’Agència Tributària ha establert també un sistema pel qual les declaracions d’IRPF 2019 a retornar que s’hagin bloquejat per determinades incidències que suposin una minoració de la devolució declarada puguin ser corregides pels contribuents amb la finalitat d’anticipar el cobrament de la devolució; cal accedir a l’apartat “Servei de tramitació esborrany/declaració” de la pàgina web “Renda web” i fer clic a l’opció VERIFICA (correcció automàtica de declaracions). Per poder-ho fer, hauràs d’utilitzar el certificat electrònic o el DNI electrònic o bé el sistema Cl@ve PIN.
 
A partir de l´1 de gener del 2013 només tenen dret a aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual per les quantitats satisfetes en el període que es tracti, les persones contribuents següents:
- Les qui hagin adquirit el seu habitatge habitual o satisfet quantitats per a la seva construcció amb anterioritat a l’1 de gener del 2013.
- Les qui hagin satisfet quantitats amb anterioritat a l´1 de gener del 2013 per a obres de rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual, sempre que aquestes obres estiguessin acabades abans de l’1 de gener del 2017. 
- Les qui hagin satisfet quantitats per a la realització d’obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual de persones amb discapacitat amb anterioritat a l’1 de gener del 2013, sempre que aquestes obres o instal·lacions estiguessin concloses abans de l’1 de gener del 2017.

En tot cas, per poder aplicar el règim transitori de deducció s’exigeix que les persones contribuents hagin aplicat la deducció per aquest habitatge el 2012 o en anys anteriors, llevat que no l’hagin pogut aplicar encara perquè l’import invertit no hagi superat l’import exempt per reinversió o les bases efectives de deducció d’habitatges anteriors. La base de la deducció és de 9.040 euros anuals.
 
S’ha suprimit aquesta deducció estatal per a contractes d’arrendament a partir de l’1 de gener de l’any 2015.
Es manté en règim transitori per a contribuents que hagin subscrit un contracte d’arrendament anterior a l’1 de gener del 2015. La base màxima sobre la qual s’aplica aquesta deducció és de:

a. 9.040 euros anuals, quan la base imposable (BI) és = 17.707,20 euros anuals.
b. 9.040 – [1,4125 x (BI – 17.707,20)], quan la BI estigui compresa entre 17.707,20 euros i 24.107,20 euros.

Cal revisar les possibles deduccions establertes per a cada comunitat autònoma per al lloguer de l’habitatge habitual, perquè poden haver-hi límits diferents.
 
No has de fer res, ja que apareixen per defecte en l’esborrany. A més, el seu efecte fiscal és neutre.

Veuràs que consten com a:
Contribucions empresarials a plans de pensions i mutualitats de previsió social
Reducció de la base imposable: REDUCCIONS PER APORTACIONS I CONTRIBUCIONS A SISTEMES DE PREVISIÓ SOCIAL

I RECORDA: si amb la suma de les aportacions del promotor, la imputació de la pòlissa de riscos, i les aportacions individuals, si n’hi ha, a plans de pensions individuals, superes el 30 % de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, tindràs la possibilitat, si ho sol·licites a la declaració, de poder reduir l’excés en els cinc exercicis següents.
 
Cal recordar que les quotes satisfetes al sindicat són despesa deduïble dels rendiments del treball. Perquè, efectivament, l’afiliació sindical i, en especial, a CCOO, contribueix a millorar les condicions de treball i, també, els rendiments del treball.

Aquest import no està incorporat en l’esborrany, motiu pel qual és imprescindible afegir-lo manualment.
 
Des de l’1 de gener del 2018, s’incrementa en 1.000 euros addicionals la deducció per maternitat quan el contribuent que hi tingui dret satisfaci despeses de custòdia a llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats per fill o filla menor de tres anys. No obstant això, en l’exercici en el qual el fill o filla menor compleixi tres anys, aquest increment pot ser d’aplicació respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior en què pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

Per ser considerades despeses de custòdia deduïble han de complir els requisits següents:
Ser satisfetes a guarderies i centres d’educació infantil autoritzats (com a novetat d’enguany, ja apareixeran a les teves dades fiscals).
Que s’abonin en concepte d’inscripció i matrícula, l’assistència, en horari general i ampliat, i l’alimentació, sempre que s’hagin produït per mesos complets. Que no tinguin la consideració de rendiments del treball exempts (article 42.3.c i d de la LIRPF).

 L’increment de la deducció té com a límit per a cada fill o filla:
- Les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats meritades en cada període impositiu amb posterioritat al naixement o adopció.
- L’import total de la despesa efectiva no subvencionat satisfet en cada període impositiu a la llar d’infants o centre educatiu en relació amb aquest fill o filla.

Recorda, a més, que, en cas de no haver sol·licitat el cobrament de la deducció de maternitat establerta de manera anticipada, hauràs d’aplicar aquesta reducció a la renda.
 
La sentència del Tribunal Suprem de 30/10/2018 (sentència 1462/2018) fixa com a doctrina legal que “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)”. Les persones contribuents que hagin percebut prestacions per naixement i cura de menor durant l’exercici 2019, no han de fer cap tràmit, ja que, en les seves dades fiscals del 2019 incorporaran aquestes prestacions com a rendes exemptes. Per als exercicis anteriors no prescrits, pots sol·licitar la rectificació de les teves declaracions a través de l’enllaç següent: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Prestacion_maternidad/_comp_Prestacion_maternidad.shtml
 
Des de l’exercici 2015, hi ha noves deduccions de l’IRPF per a famílies nombroses i/o persones amb discapacitat a càrrec. Tot i que es pot sol·licitar l’abonament anticipat (model 143), cal tenir-ho present a l’hora de confeccionar la declaració, per aplicar correctament la reducció de la quota diferencial (1.200 /2.400 euros). Amb efectes des del 5 de juliol del 2018, s’incrementa l’import de la deducció prevista a la lletra c del número 1 de l’article 81 bis de la LIRPF fins a 600 euros anuals per cadascun dels fills o filles que excedeixi el nombre mínim de fills o filles exigit perquè aquesta família tingui la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.

També des del 5 de juliol del 2018, s’hi inclouen cònjuges, no separats legalment, amb discapacitat, sempre que no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, que superin 8.000 euros a l’any (sempre que no siguin descendents amb discapacitat o ascendents amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim) fins a 1.200 euros a l’any.
 
Cada comunitat autònoma estableix les seves pròpies deduccions de l’IRPF, de manera que has de consultar-les per saber si hi tens dret. Per a la teva comoditat, et deixem l’enllaç corresponent: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ayuda/16Presentacion/100/10.shtml
 
Podran aplicar-se aquesta nova deducció en la quota les persones contribuents que tinguin membres de la unitat familiar amb la residència fixada en un dels 28 països membres de la UE o als 31 països membres de l’Espai Econòmic Europeu (els de la UE més Islàndia, Noruega i Liechtenstein), cosa que els impedeix presentar declaració conjunta, i s’equipara, així, la quota a pagar en cas que tots els seus membres haguessin estat residents fiscals a Espanya. Aquesta deducció no és aplicable quan algun dels membres de la unitat familiar: Hagi optat per tributar en el règim especial aplicable a treballadors i treballadores desplaçats a territori espanyol (article 93 de la LIRPF). Hagi optat per tributar en el règim previst per a contribuents residents a altres estats membres de la UE. No disposi de NIF.
Recorda que, a la pàgina web de l’Agència Tributària tens totes les consideracions oportunes (www.agenciatributaria.es).
02/04/2020

 

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.