Formació sindical

Formació sindical

Cursos de formació sindical

La importància d’un itinerari formatiu coherent

L’oferta actual de cursos de formació sindical és fruit d’un llarg procés de disseny d’accions formatives relacionades entre elles, pensades per donar resposta a les necessitats i als reptes de les persones afiliades i, especialment, dels delegats i delegades, així com als quadres sindicals de CCOO de Catalunya.

Aquesta oferta destaca el compromís amb el nostre sindicat i el desenvolupament de les tasques sindicals amb determinats nivells formatius, tenint en compte que el perfil dels participants s’estableix en funció dels objectius del curs i no per una elecció subjectiva o de disponibilitat del participant. El nombre de participants tindrà en compte les homogeneïtats del grup requerides perquè l’acció pugui aconseguir un mínim d’èxit.

L’oferta s’estructura en sis àrees diferents en les quals hem de desenvolupar l’acció sindical de la nostra organització i, alhora, cadascuna d’aquestes àrees té tres graus o cicles: coneixements generals, que permet adquirir els coneixements imprescindibles; ampliació, que permet aprofundir i ampliar els coneixements adquirits en el cicle anterior, i especialització, amb el qual es tanca l’itinerari formatiu que haurà estat dissenyat per cobrir les necessitats de l’organització federativa o territorial de què es tracti.

Per evitar trencar la dinàmica dels cursos i obtenir-ne un major aprofitament, és necessari participar, abans que res, al curs Bàsic de Formació Sindical. Si, una vegada s’ha realitzat el curs Bàsic de Formació Sindical, es vol aprofundir en l’itinerari de prevenció de riscos laborals, serà necessari participar, en primer lloc, al curs Bàsic de Salut Laboral i, a partir d’aquí, ja es podrà participar en els diferents cursos de l’itinerari de salut laboral.

A continuació pots consultar tota l’oferta formativa amb alguns suggeriments sobre l’itinerari. Si tens algun dubte sobre l’itinerari, pots contactar amb el responsable de Formació Sindical de la teva federació o territori.

Fes clic per descarregar-te l’oferta integral de formació sindical

L’oferta integral de formació sindical consistirà, d’una banda, en la formació realitzada mitjançant el Pla transversal promogut pel Consorci per a la Formació Contínua i, de l’altra, en la formació impartida mitjançant el Pla confederal de formació sindical amb la part confederal i la part autonòmica que gestionem amb el Departament d’Empresa i Treball i el pla de formació intern realitzat amb fons propis de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

Pla Transversal

Actualment, per a l’any 2024, tenim l’oferta següent:

Pla Transversal 2023: Expedient PT20230034
Any 2023 – 2024

Logos Pla Transversal Formacio Sindical

L’oferta formativa de l’Escola de Formació Sindical, per complir l’objectiu d’arribar a totes les persones vinculades a l’organització, ha de ser plural, diversa i, sobretot, útil, i ha d’intentar cobrir totes les necessitats que aquesta demani.

L’oferta de cursos específics dirigits a delegats i delegades de personal, membres de comitès d’empresa i dirigents sindicals que tenim és la següent:

Oferta de cursos 2024

DescripcióHoresHores Pres.Hores Telef.Alumnes grupGrupsTotal alumnes
Principis bàsics de la formació sindical303001627432
Les Mútues Col·laboradores de la SS2020016232
Personal amb Funcions de Delegat de Prevenció303001615240
Nòmines i Seguretat Social I30300167112
TOTALS    51816

La formació sindical és un dret per a l’afiliació i per als representants dels treballadors i treballadores que concorren en les candidatures de CCOO, alhora que és un dret i un deure de totes les persones que tenen alguna responsabilitat en les estructures del nostre sindicat.

L’Escola de Formació Sindical és l’eina de què s’ha dotat Comissions Obreres per dissenyar, planificar i impartir la formació amb contingut sindical. Està adreçada a totes les persones vinculades a la nostra organització, des d’aquelles que s’hi acaben d’incorporar fins a les que han d’assumir responsabilitats en els organismes de direcció.

L’escola compta amb un equip especialitzat, aules, materials propis i altres recursos pedagògics que garanteixen una oferta formativa integral, diversificada i de qualitat, entesa com a reflexió per a l’acció, elaborada des del principi d’aprendre a aprendre per potenciar la capacitat d’iniciativa per enfrontar-se als nostres problemes quotidians.

La formació sindical de CCOO de Catalunya parteix de les necessitats i els diagnòstics de les diferents estructures del nostre sindicat, amb l’objectiu que a través de la formació puguem adaptar i reactualitzar permanentment els nostres coneixements i habilitats amb la màxima garantia i efectivitat, en una societat en transformació constant.

Aules

L’Escola de Formació Sindical disposa d’aules totalment equipades a la seu de CCOO de Via Laietana, que reuneixen les condicions necessàries per desenvolupar cursos de formació amb un bon nivell de qualitat.

Diversos cursos de formació sindical

Inscripció

Per inscriure’t als cursos t’has de posar en contacte amb la persona responsable de Formació Sindical del teu territori o de la teva federació, i, en el cas dels sindicats de ram constituïts als territoris, amb el mateix sindicat comarcal o intercomarcal.

Per a qualsevol dubte que no puguis resoldre en els àmbits esmentats, estem a la teva disposició a la:

Secretaria d’Organització
Escola de Formació Sindical

CCOO de Catalunya
Via Laietana, 16, 8a planta
Tel.: 93 481 29 10
[email protected]
www.ccoo.cat/formaciosindical

Oferta formativa per a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb la negociació col·lectiva i el diàleg social (Expedient STC/040/23/000001)

Oferta Formativa Formacio Sindical

Fes clic per descarregar-te l’oferta formativa 2024 per a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb la negociació col·lectiva i el diàleg social.

Aquesta oferta formativa és complementària a l’oferta del pla transversal i es podrà desenvolupar des del desembre del 2023 fins al desembre del 2024.

Aquesta oferta formativa sorgeix de la convocatòria aprovada el desembre pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

És una oferta realitzada a partir de la detecció de necessitats plantejades per les persones responsables de Formació Sindical a escala sectorial i territorial. No obstant això, és susceptible de canvi en funció de les necessitats que poden sorgir una vegada posat en marxa el pla de formació.

Comprèn tant formació per a delegats i delegades com formació per a persones que treballen a l’estructura del sindicat o que puguin estar relacionades, per raó de la seva activitat, amb els processos de negociació col·lectiva o diàleg social, ja sigui a través de la seva participació directa o a través de la direcció, el suport o l’assistència tècnica sindical d’acord amb el que estableix l’Ordre TSF/209/2019, de 27 de novembre.

Tota l’oferta formativa es canalitza mitjançant les persones responsables de Formació Sindical de federacions i territoris, per tant, no podrem admetre cap sol·licitud que no estigui validada per aquestes persones.

Si no saps qui és la persona a la qual t’has de dirigir, ens pots escriure un correu electrònic a [email protected].

*Informació actualitzada el 2 de gener del 2024

ATENCIÓ: només els delegats i delegades de CCOO de Catalunya poden preinscriure’s als cursos de l’Escola de Formació Sindical.

Si ets delegat o delegada i t’interessa realitzar algun dels cursos que oferim, omple la següent sol·licitud de preinscripció i envia-la a la persona responsable de la teva federació.

Aquelles sol·licituds que no estiguin fetes per representants dels treballadors i les treballadores no es tindran en compte.