Protecció de la treballadora embarassada o en periode de lactància

Acció sindical en Salut Laboral: Idees i propostes per a la intervenció e l’empresa

L’art. 26 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, contempla els drets deures i obligacions pel que fa a la Protecció a la maternitatEn aquest document et presentem una PROPOSTA DE PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN CAS DE TREBALLADORA EMBARASSADA que pots utilitzar com a base per adaptar-lo a les condicions de treball, per això està pensada com una guia de discussió entre els Delegats de Prevenció i la Secció Sindical i / o el Comitè d’Empresa per obtenir així la proposta a mida que posteriorment podreu presentar a l’empresa.

Català
Castellà

 

Addenda català

Addenda castellà