L’exercici dels drets col·lectius al teletreball

On es regulen els drets col·lectius a la llei del teletreball?

El RDL 28/2020, en l’article 19, concreta drets de la relació de la representació legal dels treballadors i treballadores i de les persones teletreballadores.

Article 19. Drets col·lectius de les persones que treballen a distància
1. Les persones treballadores a distància han de tenir dret a exercir els seus drets de naturalesa col·lectiva amb el mateix contingut i abast que la resta de les persones treballadores del centre a què estan adscrites.
A aquest efecte, la negociació col·lectiva pot establir les condicions per garantir l’exercici dels drets col·lectius de les persones treballadores a distància, en atenció a les singularitats de la seva prestació, amb respecte ple al principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre la persona treballadora a distància i la que exerceix tasques en l’establiment de l’empresa.

2. L’empresa ha de subministrar a la representació legal de les persones treballadores els elements necessaris per al desenvolupament de la seva activitat representativa, entre ells, l’accés a les comunicacions i adreces electròniques d’ús a l’empresa i la implantació de tauler virtual, quan sigui compatible amb la forma de prestació de la feina a distància.
Cal assegurar que no hi ha obstacles per a la comunicació entre les persones treballadores a distància i els seus representants legals, així com amb la resta de persones treballadores.

3. S’ha de garantir que les persones treballadores a distància puguin participar de manera efectiva en les activitats organitzades o convocades per la seva representació legal o per la resta de les persones treballadores en defensa dels seus interessos laborals, en particular, la seva participació efectiva i presencial per exercir el dret a vot en les eleccions de representants legals.

Drets de la representació legal de les persones treballadores

Per llei, s’estableix el dret de la representació de les persones treballadores a disposar dels elements necessaris per accedir a les comunicacions amb els seus representats. També té dret a accedir a les adreces electròniques de la plantilla, així com dret a disposar d’un tauler electrònic, de manera que es garanteixi la comunicació de la representació legal dels treballadors i treballadores amb els seus representats, i viceversa.

La negociació col·lectiva ha d’abordar la regulació d’aquests drets per garantir les comunicacions i les persones treballadores hauran de conèixer aquests mitjans, i els acords han de garantir que els mitjans permetin una comunicació efectiva i amb garanties de privacitat. En la negociació col·lectiva també s’ha d’establir l’accés de les persones teletreballadores als portals virtuals d’informació sindical que s’estableixin i els canals telemàtics que siguin necessaris i que atorguin les garanties necessàries de contacte efectiu, privatiu i de protecció de dades de caràcter personal.

La negociació col·lectiva ha de garantir que les persones que teletreballen tinguin accés a qualsevol font d’informació que sigui accessible a les persones treballadores presencials als locals de l’empresa.

La persona teletreballadora a les eleccions sindicals

Quant a la participació en els òrgans de representació unitària o sindical de les persones treballadores, les persones teletreballadores tenen idèntiques condicions de participació i elegibilitat, amb especial atenció al dret al sufragi actiu, per al qual s’han d’habilitar, en la negociació col·lectiva, les alternatives necessàries per ser exercit, ja sigui per fer-ho de manera presencial, com per correu o per qualsevol mitjà informàtic que s’habiliti per a aquest fi i que compleixi de manera segura els requisits d’identificació de la persona participant i el secret de vot. Per a això és fonamental tenir assignat, en tots els casos, un centre de treball, com ja estableix la legislació.

És recomanable que en els acords d’empresa s’estableixi que en els processos electorals, les meses electorals, una vegada proclamades les diferents candidatures, d’ofici, facilitin el vot per correu sense necessitat del tràmit previ de sol·licitud per agilitar aquest procés. En cas que s’habiliti qualsevol solució informàtica s’haurà de recaptar informació, participar del testatge previ a la seva implementació i vetllar per les garanties del tractament de la informació que s’hi realitzi.

La informació de la representació legal de les persones treballadores envers el teletreball i les persones teletreballadores

La representació legal de les persones treballadores ha de tenir informació puntual de les persones treballadores que fan teletreball, la seva ubicació, les condicions (amb especial atenció a les avaluacions de riscos laborals i indicadors de salut laboral, específicament als riscos psicosocials associats a la sensació d’aïllament) i els horaris, així com la relacionada amb la igualtat de gènere, per avaluar la manca de discriminació en l’accés i en la implementació del teletreball, de manera que es fomenti la corresponsabilitat. També ha de ser informada de qualsevol canvi que es produeixi en la seva condició. I és recomanable que aquests drets es recullin en els acords i convenis col·lectius, per garantir-ne l’exercici.

Feu clic per veure la Guia sindical sobre el teletreball