Garantir el dret d’informació i consulta a la representació legal de les persones treballadores envers el teletreball

La importància de l’exercici dels drets d’informació i consulta

L’exercici del dret d’informació i consulta, estatutàriament reconegut a la representació legal de les persones treballadores, té un paper fonamental a l’hora d’abordar qualsevol tipus de negociació. Els processos de canvi tecnològic tenen una relació directa amb la implantació del teletreball. Per tant, conèixer els projectes des de l’inici i seguir el desenvolupament dels canvis facilita la negociació i contribueix al fet que la part social no es quedi fora de les decisions que determinen el futur de l’empresa i de les persones treballadores.

On es regulen els drets d’informació i consulta a la normativa del teletreball? 

Al llarg del RDL 28/2020 s’estableixen drets de la representació legal de les persones treballadores en matèria d’informació i consulta. Aquests drets són complementaris als drets d’informació i consulta que estableix l’article 64 de l’ET, entre d’altres “el dret a ser informat i consultat sobre totes les decisions de l’empresa que puguin provocar canvis rellevants quant a l’organització de la feina i als contractes de treball a l’empresa”, entre els quals, sens dubte, s’ha d’incloure l’establiment del treball a distància.
Hi ha nombrosos articles del RDL 28/2020 amb reconeixement de drets envers la representació legal de les persones treballadores:

Article 4. Igualtat de tracte i d’oportunitats i no discriminació.
3. Les empreses estan obligades a evitar qualsevol discriminació, directa o indirecta, particularment per raó de sexe, de les persones treballadores que presten serveis a distància.
Igualment, les empreses estan obligades a tenir en compte a les persones teletreballadores o treballadores a distància i les seves característiques laborals en el diagnòstic, implementació, aplicació, seguiment i avaluació de mesures i plans d’igualtat.
 
Article 6. Obligacions formals de l’acord de treball a distància
2. L’empresa ha de lliurar a la representació legal de les persones treballadores una còpia de tots els acords de treball a distància que es realitzin i de les seves actualitzacions, excloent-ne aquelles dades que, d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, puguin afectar la intimitat personal, de conformitat amb el que preveu l’article 8.4 de l’ET. El tractament de la informació facilitada ha d’estar sotmès als principis i a les garanties que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

L’empresa ha de lliurar aquesta còpia, en un termini no superior a deu dies des de la seva formalització, a la representació legal de les persones treballadores, que l’han de signar a l’efecte d’acreditar que s’ha produït el lliurament.
Posteriorment, aquesta còpia s’ha d’enviar a l’oficina d’ocupació. Quan no hi hagi representació legal de les persones treballadores també s’ha de formalitzar una còpia bàsica i remetre-la a l’oficina d’ocupació.

Article 7. Contingut de l’acord de treball a distància
És contingut mínim obligatori l’acord de treball a distància, sens perjudici de la regulació recollida sobre aquest tema en els convenis o els acords col·lectius, el següent:
j) Instruccions dictades per l’empresa, amb la participació de la representació legal de les persones treballadores, en matèria de protecció de dades, específicament aplicables en el treball a distància.

Article 8. Modificació de l’acord de treball a distància i ordenació de prioritats
1. La modificació de les condicions establertes en l’acord de treball a distància, inclòs el percentatge de presencialitat, ha de ser objecte d’acord entre l’empresa i la persona treballadora, i s’ha de formalitzar per escrit amb caràcter previ a la seva aplicació. Aquesta modificació ha de ser posada en coneixement de la representació legal de les persones treballadores.
2. Les persones que realitzen treball a distància des de l’inici de la relació laboral durant la totalitat de la seva jornada han de tenir prioritat per ocupar llocs de treball que es realitzen totalment o parcialment de manera presencial. A aquest efecte, l’empresa ha d’informar aquestes persones que treballen a distància i la representació legal de les persones treballadores dels llocs de treball vacants de caràcter presencial que es produeixin.

Article 16. Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva
2. Quan l’obtenció d’aquesta informació exigeixi la visita per part de qui tingui competències en matèria preventiva al lloc en el qual, d’acord amb el que recull l’acord a què es refereix l’article 7, es desenvolupa el treball a distància, s’ha d’emetre un informe escrit que justifiqui aquest extrem el qual s’ha de lliurar a la persona treballadora i a les delegades i delegats de prevenció.

Article 17. Dret a la intimitat i a la protecció de dades
3. Les empreses han d’establir criteris d’utilització dels dispositius digitals respectant en tot cas els estàndards mínims de protecció de la seva intimitat d’acord amb els usos socials i els drets reconeguts legalment i constitucionalment. En la seva elaboració hi ha de participar la representació legal de les persones treballadores.

Article 18. Dret a la desconnexió digital
2. L’empresa, prèvia audiència de la representació legal de les persones treballadores, ha d’elaborar una política interna adreçada a persones treballadores, incloses les que ocupin llocs directius, en la qual han de definir les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió i les accions de formació i de sensibilització de personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques que eviti el risc de fatiga informàtica. En particular, s’ha de preservar el dret a la desconnexió digital en els supòsits de realització total o parcial de la feina a distància, així com al domicili de la persona empleada vinculat a l’ús amb fins laborals d’eines tecnològiques.

Article 19. Drets col·lectius de les persones que treballen a distància
2. L’empresa ha de subministrar a la representació legal de les persones treballadores els elements necessaris per al desenvolupament de la seva activitat representativa, entre ells, l’accés a les comunicacions i les adreces electròniques d’ús a l’empresa i la implantació d’un tauler virtual, quan sigui compatible amb la manera com es presta la feina a distància.

Cal assegurar que no hi ha obstacles per a la comunicació entre les persones treballadores a distància i els seus representants legals, així com amb la resta de persones treballadores.

Article 20. Protecció de dades i seguretat de la informació
1. Les persones treballadores, en el desenvolupament de la feina a distància, han de complir les instruccions que hagi establert l’empresa en el marc de la legislació sobre protecció de dades, prèvia participació de la representació legal de les persones treballadores.
2. Les persones treballadores han de complir les instruccions sobre seguretat de la informació específicament fixades per l’empresa, prèvia informació a la representació legal, en l’àmbit de la feina a distància.
 


Quina informació han de rebre i com han de sol·licitar-la?

Els representants de les persones treballadores han de desenvolupar en l’àmbit de l’empresa els drets d’informació sobre les matèries que estableix el RDL 28/2020. Concretament:

·        En l’article 4.3: les empreses han de tenir en compte a les persones teletreballadores en l’aplicació de mesures i plans de Igualtat. Tota la informació relacionada amb el diagnòstic de igualtat i registre salarial s’ha de lliurar a la RLT.

·        En els articles 6 i 8: rebre la còpia, que han de signar, dels acords de teletreball subscrits entre l’empresa i les persones treballadores, així com la modificació d’aquests acords. A més han de rebre la informació de les vacants de treball presencial que sorgeixin.

·        En l’article 16: rebre còpia de l’informe del servei de prevenció que justifiqui la necessitat de fer la visita física al domicili per fer l’avaluació de riscos.

·        En l’article 19: rebre accés als elements necessaris per al desenvolupament de l’activitat representativa, a les comunicacions i a les adreces electròniques corporatives.

             ·        En l’article 20: rebre informació prèvia de les instruccions sobre seguretat de la informació fixades per l’empresa.

El més adient és sistematitzar l’entrega de documentació mensualment, excepte en el cas dels acords de teletreball, que han de ser en el moment en què es formalitzen, per tenir-ne l’actualització permanent. És convenient que, a més de la informació legalment establerta, se sol·liciti:

·        Els censos amb la relació de persones que fan treball a distància.

·        La relació de persones treballadores, identificades amb el NIF, el nom, el sexe, el lloc de treball, la categoria o el grup professional, que hagin subscrit un “acord individual de treball a distància”. Aquestes llistes han d’incloure el centre de treball a què estan adscrites i el percentatge de distribució entre treball presencial i treball a distància.

             ·        Les dades de persones que fan treball a distància en relació amb el conjunt de la plantilla separades per sexe i categoria o grup professional.

            ·        Els procediments, els mètodes, els protocols d’ús de dispositius i les eines i el suport tècnic que puguin posar-se en marxa fruit de la implementació del treball a distància.

Drets de consulta i audiència prèvia

Els representants de les persones treballadores han de desenvolupar en l’àmbit de l’empresa els drets de consulta sobre les matèries que estableix el RDL 28/2020, exigint la participació que ens atorga l’ET. El RDL 28/2020 estableix els següents drets de consulta, audiència prèvia i participació:

·        En l’article 7 j i l’article 20: consultar les instruccions dictades per l’empresa en matèria de protecció de dades.

             ·        En l’article 17: participar en l’elaboració dels criteris d’utilització dels dispositius digitals aportats per l’empresa.

            ·        En l’article 18: ser escoltats amb caràcter previ a l’elaboració de la política interna de l’exercici del dret de desconnexió digital i de formació i sensibilització per a l’ús raonable de les eines tecnològiques.

Al llarg d’aquesta guia trobareu criteris per a la negociació d’aquestes qüestions, ja que estan relacionades amb la digitalització de la feina. En aquests casos sempre cal seguir uns principis bàsics del dret a la intimitat i del dret a la protecció de dades de les persones treballadores, establerts en l’article 17 del RDL 28/2020.

Aquests principis han de ser presents a totes les instruccions i les polítiques que l’empresariat vulgui establir, i són:

–  Judici d’idoneïtat: la mesura és susceptible d’aconseguir l’objectiu proposat.

–  Judici de necessitat: és necessària quan no existeixi una altra mesura més moderada per a la consecució del propòsit amb la mateixa eficàcia.

–  Judici de proporcionalitat: la mesura és ponderada o equilibrada, perquè se’n deriven més beneficis o avantatges per a l’interès general que perjudicis sobre altres béns o valors en conflicte.

És necessari que els representants de les persones treballadores participin de les mesures adoptades en relació amb el teletreball, establint un marc de negociació sobre les condicions de prestació del treball a distància.

Feu clic per veure la Guia sindical sobre el teletreball