Nova eina per a delegats i delegades: Dossier sindical d’igualtat

El Servei Lingüístic ha elaborat el Dossier sindical d’igualtat, destinat als delegats i delegades que exerciran com a responsables sindicals d’igualtat, ja que són les persones encarregades d’elaborar documentació i d’assessorar els treballadors i treballadores en aquesta matèria.

El dossier consta de dues parts. El primer bloc és introductori i s’hi explica la figura del responsable sindical d’igualtat (procés d’elecció, funcions i qüestions sobre les quals ha d’exercir la vigilància, entre d’altres), en què consisteixen els plans d’igualtat i, finalment, les recomanacions que fa el sindicat en matèria d’igualtat a l’hora d’afrontar la negociació col·lectiva (llenguatge no sexista, retribucions, violències masclistes…).

El segon bloc aplega els documents que necessitaran els responsables sindicals d’igualtat en la seva tasca diària: n’hi ha de relatius a mesures i plans d’igualtat, a prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, a conciliació de la vida laboral i la vida familiar, entre d’altres, necessaris tant des del punt de vista intern (empresa i sindicat) com extern (Tribunal Laboral de Catalunya, Inspecció de Treball…). La tipologia dels documents és àmplia: declaracions de compromís, sol·licituds d’informació i reunió, decàlegs, enquestes, nomenaments, models de denúncia, etc.

El Servei Lingüístic s’ha encarregat de coordinar la publicació, de redactar la part introductòria i de revisar els models de documents. La selecció dels documents ha estat a càrrec de l’Escola de Formació Sindical, i la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI i el Gabinet Tècnic Jurídic han supervisat l’adequació normativa del dossier.

El material està disponible en format paper i també en format digital a l’apartat “Materials de consulta” de la web del Servei Lingüístic (www.ccoo.cat/sl). A la web es pot descarregar tant en format PDF com en format RTF. Aquesta darrera opció permet baixar les plantilles de documents, desar-les a l’ordinador i emplenar-les amb la casuística concreta de cada cas, tenint sempre la garantia que el document és correcte des del punt de vista lingüístic, formal i normatiu.