Formació i promoció professional en el teletreball

La llei obliga a les empreses a garantir la formació i la participació efectiva a totes les persones treballadores que desenvolupin la seva activitat laboral en la modalitat de teletreball, com si ho estiguessin fent presencialment al centre de treball. A més,  estableix que aquestes persones treballadores han de rebre la formació adequada per desenvolupar la seva activitat. Aquesta formació s’haurà d’anar actualitzant amb qualsevol canvi en la forma de desenvolupar el treball.

Al mateix temps, s’estableix la garantía de accés a la promoció professional en els mateixos termes que la resta de persones que treballen presencialment.

 

On està regulat el dret a la formació i a la promoció?

Al RDL 28/2020 s’estableixen els drets de la persona teletreballadora a la formació i la promoció professional.

Article 4. Igualtat de tracte i d’oportunitats i no discriminació.
1.                 Les persones que desenvolupen treball a distància tindran els mateixos drets que haguessin ostentat si prestessin serveis al centre de treball de l’empresa, excepte aquells que siguin inherents a la realització de la prestació laboral en el mateix de manera presencial, i no podran patir perjudici en cap de les seves condicions laborals, incloent retribució, estabilitat en l’ocupació, temps de treball, formació i promoció professional.

Article 9. Dret a la formació.
1. Les empreses han d’adoptar les mesures necessàries per a garantir la participació efectiva en les accions formatives de les persones que treballen a distància, en termes equivalents a les de les persones que presten serveis al centre de treball de l’empresa, havent d’atendre el desenvolupament d’aquestes accions, en el possible, a les característiques de la seva prestació de serveis a distància.
2. L’empresa ha de garantir a les persones que treballen a distància la formació necessària per a l’adequat desenvolupament de la seva activitat tant a l’hora de formalitzar l’acord de treball a distància com quan es produeixin canvis en els mitjans o tecnologies utilitzades.

Article 10. Dret a la promoció professional.
Les persones que treballen a distància tindran dret, en els mateixos termes que les que presten serveis de forma presencial, a la promoció professional, i l’empresa d’informar a aquelles, de manera expressa i per escrit, de les possibilitats d’ascens que es produeixin, tant si es tracta de llocs de desenvolupament presencial o a distància.

Formant a les persones teletreballadores

Els plans de formació.

La negociació col·lectiva serà l’eina per tal que cada sector o empresa, inclogui en els seus plans de formació, les accions formatives per les persones treballadores que ho fan a distancia i per mitjans telemàtics. En aquest sentit, s‘hauran d’incorporar mecanismes de detecció de necessitats formatives especifiques, tipus de formació incloent la semipresencial, recursos específics per al seu desenvolupament a distància, organització dels mateixos, i un pla de seguiment i avaluació de les mesures implementades.

Formació específica pel teletreball

Amb l’objectiu de facilitar l’adaptació a aquesta manera d’organitzar i de gestionar el treball, s’han d’implantar, amb caràcter previ, programes de formació i capacitació per al desenvolupament adequat del teletreball per a la totalitat de la plantilla. Es tracta d’evitar, amb això, possibles discriminacions d’accés al teletreball com a conseqüència de la capacitació diferent dels treballadors i treballadores.

Formacions per millorar l’ús de les tecnologies, riscos laborals associats al teletreball, bones practiques i sensibilització sobre la desconnexió digital, protecció de dades personals i de dades corporatives tractades per la persona teletreballadora, han de ser prioritaris en els plans de formació per les persones que treballen a distancia

La difusió de les accions formatives

Els plans de formació han de implementar mecanismes de comunicació i difusió a totes les persones treballadores dins el cada acció formativa. Aquí s’ha de tenir en compte que la informació ha d’arribar sense cap obstacle a les persones teletreballadores.

El temps de formació

Hem d’apostar per la formació dintre de la jornada de treball, o si es fora d’aquesta, ha de computar com a jornada laboral. En tot cas, per organitzar la formació s’han de tenir en compte les franges de disponibilitat que s’hagin establert per les persones teletreballadores, de manera que no es puguin allargar fora d’aquestes franges.

El tipus de formació

La formació oferides haurà de ser equivalent a la que es donaria presencialment i evitar   la discriminació per a les persones que fan teletreball. En aquest sentit, quan es volen fer accions formatives que desenvolupin una dinàmica interactiva i de treball en equip, es poden fer amb caràcter semipresencial, aprofitant les jornades en que la persona ha d’anar presencialment al centre de treball. O fer-la presencialment en aquestes jornades d’estància al centre de treball.

També es poden desenvolupar formacions a distància mitjançant plataformes on-line o via telefònica en el cas dels idiomes.

Objectius de la formació

L’objectiu de la formació ha de ser millorar les condicions i les aptituds en que es desenvolupa l’activitat laboral, així com garantir la promoció professional i el desenvolupament dins de la empresa. En tot cas la negociació col·lectiva ha de definir els objectius concrets de la formació.

A CCOO considerem fonamental la formació de totes les persones treballadores, en tots els àmbits laborals, i formes de execució del treball, per tant el treball a distancia ha d’incloure en els seus acords la oferta formativa que oferirà.

Promoció professional al teletreball

El teletreball no pot significar una minva en les possibilitats de desenvolupament de la carrera professional, ni de les possibilitats d’accés a la promoció.

En tot cas, ha de regir el principi de igualtat de drets entre les persones que teletreballen i les que ho fan presencialment. Amb lo qual, la negociació col·lectiva ha d’assegurar la publicació, per mitjans que siguin accessibles a tothom, de les possibles vacants o creació de nous llocs de treball.

Es adient establir uns criteris objectius per ser valorats als processos de selecció, i que en cap cas, puguin representar un millor posicionament de les persones que treballen presencialment, per tant s’han de valorar les proves que hagin de passar els candidats de d’aquesta perspectiva.

En tot cas, aconsellem que el teletreball no es faci en la totalitat de la jornada, per que la persona treballadora no perdi el contacte amb l’equip de treball i amb els superiors jeràrquics.

Feu clic per veure la Guia sindical sobre el teletreball