Exigim al Govern l’aplicació íntegra de l’Acord Marc signat a l’octubre per CCOO i UGT amb el Govern central

Avui s’ha realitzat la primera reunió entre la Generalitat de Catalunya i la representació sindicals de les seves treballadores i treballadors per negociar, com és prescriptiu, les condicions laborals prèvies a l’aprovació de la proposta de llei de pressupostos per al 2023.

Pel que fa a les retribucions, la Generalitat ha plantejat els mateixos increments acordats entre CCOO i UGT amb el Govern central, d’un 2’5% al mes de gener i dos variables de 0’5% en funció de l’evolució de l’IPCA i del PIB, amb efectes retroactius des del mes de gener de 2023. 

En aquests moments, el Govern s’escuda en el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per no excedir aquest límit. Des de CCOO exigim que en el tràmit parlamentari actual, ERC, com a partit que dóna suport al Govern català, transformi l’actual redactat per l’existent a l’acord sindical, que permetria negociar increments superiors als fixats. També s’ha d’actuar així per implementar els fons d’acció social a les CCAA que, com Catalunya, no l’haguessin recuperat prèviament malgrat les demandes sindicals.

Per altra banda, des de CCOO hem denunciat “l’oblit” del Govern de la Generalitat de Catalunya per aplicar la resta de l’Acord Marc i hem exigit una reserva econòmica en la proposta de llei de pressupostos per aplicar, en el moment que estiguin negociades, mesures tan importants com:

  • l’aplicació de la jornada de 35 hores.
  • l’eliminació completa de les retallades aplicades pel RDL 20/2012
  • el desenvolupament de la jubilació parcial anticipada del personal funcionari.
  • la classificació professional en funció de l’article 76 del TREBEP.
  • incloure les mesures flexibilitzadores per a l’oferta pública d’ocupació per al 2023, que permetria superar de molt la taxa de reposició establerta a la proposta de pressupostos generals de l’Estat per al 2023.

Pel que fa a l’oferta pública d’ocupació pel 2023, considerem que la Generalitat no utilitza totes les eines que permet l’Acord Marc per flexibilitzar la taxa de reposició. Així, es remet únicament al que dictamina el projecte de llei de pressupostos generals. Des de CCOO els emplacem a utilitzar els criteris que permetin incrementar aquesta taxa, com són l’edat i projecció de la plantilla, la posada en funcionament de nous serveis o l’ampliació dels existents i la internalització i reversió de serveis, com a mínim. Això ens permetria incrementar molt més la futura oferta pública.

El Govern també ha presentat la proposta d’oferta pública d’ocupació per al 2022 i els criteris per negociar. La Generalitat ens planteja una oferta de 6133 places per complir la taxa de reposició de la Llei de PGE 2022 i els criteris per l’oferta pública definitiva, com són la major necessitat d’efectius, la millor eficiència del procés selectiu, l’assoliment dels objectius de reducció de temporalitat entre d’altres.

COSPLACES EN FUNCIÓ TAXA REPOSICIÓOFERTA DEFINITIVA AMB ELS CRITERIS
Mossos d’esquadra96880
Bombers319230
Agents rurals17100
Administració i tècnic, funcionarial i laboral1276498
Serveis penitenciaris144144
Personal docent27402740
Personal sanitari estatutari15411541

Respecte el procés extraordinari d’estabilització, la Mesa ha ratificat de forma unànime els acords als quals hem anat arribant en el grup de treball d’estabilització pel que fa a l’assignació provisional, a la protecció de les persones que no han superat el procés per motius lingüístics, el manteniment dels equips educatius en els centres educatius de la DGAIA, i per evitar la pèrdua de drets de les persones que ocupen dues mitges jornades com auxiliars administratius en centres educatius.

Des de CCOO hem introduït alguns temes sobre el procés d’estabilització i altres:

  • La necessitat que totes les places del concurs de mèrits que quedin sense cobrir per desistiment de les persones proposades passin a les persones participants següents.
  • Analitzar els cossos i categories en els quals moltes persones que han superat la màxima puntuació per experiència hagin quedat fora de la proposta. Això ha succeït en el personal administratiu, el personal tècnic d’educació infantil i en l’Institut d’ensenyaments artístics Oriol Martorell. En el cas que es comprovi que ha existit una errada de l’administració en l’aplicació de la llei, s’haurà de solventar immediatament, sense haver de portar a les persones afectades a reclamacions jurídiques.
  • La preocupació per la proposta del Departament d’Educació pel que fa al concurs oposició d’estabilització, que considerem que empitjora la proposta estatal i que està pendent de negociació a la Mesa Sectorial.
  • Els problemes d’aplicació del complement de productivitat en els centres educatius.

Respecte la convalidació del Decret Llei 14/2022, tan important per a la bona finalització del procés d’estabilització i pels drets del personal funcionari de carrera i laboral indefinit, se’ns informa que anirà a votació el proper 23 de desembre. La totalitat de la Mesa emplaça als grups parlamentaris per a que donin suport a aquest acord unànime.

Es convoca nova Mesa General pel proper dilluns, en la que esperem que la Generalitat assumeixi les propostes de la nostra organització.