Proves d’accés a cicles formatius de grau superior

El Departament d’Educació convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir-hi i no tenen el batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).

L’objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir almenys 19 anys o complir-los durant l’any 2020. El calendari d’actuacions d’aquesta convocatòria, facilitat pel Departament d’Educació, és el següent:

 • Inscripció: a partir de les 9 hores del 15 al 25 de març de 2021.
 • Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 abans de les 22 hores.
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 d’abril de 2021.
 • Presentació de la documentació al centre: del 15 al 28 d’abril de 2021 (en horari d’atenció al públic).
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2021.
 • Prova:
 • Part comuna: 12 de maig de 2021.
  • 15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  • 16 h Primer bloc: Llengua catalana i Llengua castellana
  • 18 h Descans
  • 18.30 h Segon bloc: Llengua estrangera i Matemàtiques
 • Part específica: 13 de maig de 2021.
  • 15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  • 16 h Matèries específiques triades
 • Qualificacions provisionals: a partir del 25 de maig de 2021.
 • Termini per presentar reclamacions al centre: del 26 al 28 de maig de 2021.
 • Qualificacions definitives: 2 de juny de 2021.
 • i emissió de certificats: a partir del 3 de juny de 2021.

Per a més informació sobre les proves consulteu aquest apartat del web del Departament d’Educació.