Equips, mitjans i eines materials i organitzatives per al teletreball

A què ens referim quan parlem d’equips, mitjans i eines?

L’empresa, en qualsevol modalitat de prestació de serveis en una relació laboral, ha d’assumir el cost i el proveïment dels mitjans de producció, és a dir, de tot allò que es requereix per desenvolupar qualsevol feina.

Quan ens referim a equips, mitjans i eines, en la feina que es realitza des del lloc triat per la persona treballadora, convé distingir entre treball a distància i teletreball. Així, els equips i eines d’una persona treballadora que fa roba a casa seva o la que fa serveis d’estètica, o d’una persona que repara equips electrònics al seu domicili no seran els mateixos que els d’una persona que fa teletreball i que el duu a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació. En tot cas, hem de parar atenció que l’article 7 del RDL 28/2020 inclou també el mobiliari necessari per fer la feina i els consumibles necessaris.

En aquest apartat ens centrarem en el teletreball, malgrat que hi puguem afegir algunes consideracions per al treball a distància.

D’altra banda, el treball a distància i el teletreball requereixen una organització específica pel que fa a la supervisió, al suport, a la comunicació, etc. En tot cas, aquí farem també una menció particular a aquestes eines organitzatives.

On està regulada la dotació dels equips, els mitjans i les eines?

El RDL 28/2020, en els articles 7.a, 11 i 12, estableix l’obligació de l’empresa de fer un inventari i dotar dels equips, els mitjans i les eines necessaris per al desenvolupament del treball a distància i el teletreball, així com que el cost d’aquests no pot recaure sobre la persona treballadora.

Article 7. Contingut de l’acord de treball a distància
Ha de ser contingut mínim obligatori de l’acord de treball a distància, sens perjudici de la regulació recollida en aquest sentit en els convenis o acords col·lectius, el següent:
a) Inventari dels mitjans, els equips i les eines que exigeix el desenvolupament de la feina a distància concertada, inclosos els consumibles i els elements mobles, així com de la vida útil o període màxim per renovar-los.

Article 11. Dret a la dotació suficient i al manteniment de mitjans, equips i eines
1. Les persones que treballen a distància han de tenir dret a la dotació i el manteniment adequats per part de l’empresa de tots els mitjans, equips i eines necessaris per al desenvolupament de l’activitat, d’acord amb l’inventari incorporat a l’acord esmentat en l’article 7 i en els termes establerts, si escau, en el conveni o acord col·lectiu aplicable.
2. Així mateix, s’ha de garantir l’atenció necessària en el cas de dificultats tècniques, especialment en el cas del teletreball.

Article 12. El dret a l’abonament i a la compensació de despeses
1. El desenvolupament de la feina a distància ha de ser sufragat o compensat per l’empresa, i no pot suposar l’assumpció per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, les eines i els mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral.
2. Els convenis o acords col·lectius poden establir el mecanisme per a la determinació i compensació o abonament d’aquestes despeses.
El RDL 29/2020, en el nou article 47 bis.4 de l’EBEP, estableix que “l’Administració proporcionarà i mantindrà els mitjans tecnològics necessaris per al teletreball”.


COM ORIENTEM EN LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA LA DOTACIÓ D’EQUIPS, MITJANS I EINES PER AL TELETREBALL?

La dotació material per al teletreball

La negociació col·lectiva té un paper fonamental per establir unes normes col·lectives en aquesta dotació, a fi d’evitar que els pactes individuals puguin minvar aquest dret legal.

Això comporta la dotació dels equips informàtics i de comunicació adients per fer la feina, que han d’estar ben definits en la negociació col·lectiva, ja sigui en convenis col·lectius o en pactes d’empresa: ordinador amb les aplicacions professionals adients per fer les tasques del lloc de treball i per a la comunicació, incloses les de comunicació telefònica i/o de videoconferència; telèfon mòbil, si és necessari per al desenvolupament de la feina, i els perifèrics adients per assimilar el lloc de treball al de l’oficina del centre de treball. Però també cal un mobiliari adequat per suportar moltes hores de treball amb pantalles de visualització de dades, així com un sistema d’emmagatzematge adequat, tant digital com físic, per a la documentació que compleixi les normes de gestió de les dades. Aquí hem de fer especial menció al treball a distància que no es realitza amb mitjans de comunicació digitals, ja que en moltes ocasions no es tenen en compte els espais adients per emmagatzemar, al domicili, el producte final i la matèria primera per a la producció dels béns. Per tant, és necessari que la negociació col·lectiva pari atenció en aquesta definició dels espais privats dedicats a la tasca professional.

Dotació o compensació?

Segons l’article 17.2 del RDL 28/2020, no es pot exigir la instal·lació de cap aplicació corporativa, per poder fer teletreball, en els equips d’ús privat de la persona treballadora, ni tampoc exigir-ne la utilització. Malgrat això, no es prohibeix la possibilitat d’arribar a un acord entre ambdues parts perquè sigui la persona la que assumeixi el treball amb els seus mitjans. El més adient, per garantir una millor seguretat de la informació i evitar riscos associats a aquesta, és que la línia d’accés a Internet i els equips informàtics siguin independents dels de la persona treballadora.

En cas d’utilitzar-se els equips i els mitjans propis de la persona treballadora, siguin quins siguin, cal acordar amb l’empresa l’assumpció de costos per usar-los. Així mateix, de la mateixa manera que si la dotació la fes l’empresa, cal acordar-ne la reposició en cas de pèrdua o la reparació, amb la provisió d’equips de substitució, i preveure’n la degradació, ja que en cas contrari les persones teletreballadores no estarien en condicions d’equitat respecte de les persones que ocupen llocs de treball equivalents als centres de treball.

L’adaptació del lloc de treball al teletreball

Els domicilis no solen estar preparats per assumir una activitat professional intensiva i prolongada en el temps. Per tant, cal que la negociació col·lectiva determini el mobiliari necessari per al desenvolupament del teletreball. Una cadira ergonòmica i una taula de dimensions i materials adequats per al treball intensiu és el mínim imprescindible per evitar riscos ergonòmics, però també pot ser necessària una il·luminació adequada i focalitzada per cobrir les mancances de la il·luminació instal·lada al domicili.

En tot cas, si l’empresa no fa la dotació adequada, s’ha de compensar econòmicament l’assumpció de les despeses que faci la persona treballadora, de manera que en cap cas li suposi un perjudici en relació amb les persones que fan treball presencial.

Altres mitjans per al teletreball

Les empreses són responsables de dotar de totes les eines per fer teletreball, i s’hi han d’incloure els consumibles, que poden anar des del paper d’oficina, passant per qualsevol estri d’oficina necessari per al seu desenvolupament, fins a la tinta de la impressora si en fos necessària la utilització.

La devolució dels materials, en cas de reversibilitat de la feina a distància, així com la comunicació d’incidències relacionades amb els mitjans que permeten desenvolupar l’activitat laboral s’han de pactar en la negociació col·lectiva.

Dotació de mitjans i eines organitzatives

En els convenis o acords d’empresa s’ha de fer èmfasi en la vessant d’organització del treball.

Cal dotar d’instruccions de definició de responsabilitats, d’objectius, de mecanismes de coordinació amb la resta de companys i companyes i els superiors, etc.

S’han d’analitzar les instruccions d’ús dels equips, les de seguretat de la informació i les de protecció de les dades tractades per la persona treballadora, perquè siguin entenedores i clares quant a les responsabilitats que s’assumeixen.

Al mateix temps, s’han de pactar els mecanismes de suport col·lectiu entre els companys i companyes de feina, així com el suport dels superiors, i, també les eines de suport tècnic per a l’assistència tècnica eficient que sigui adequada en relació amb les aplicacions i els equips informàtics.

A més, s’han de definir els objectius de treball de manera clara i s’ha de comprovar que són adequats per ser desenvolupats i assolits en els termes temporals de la jornada de treball fixada. Aquí la negociació col·lectiva és vital per no sobrecarregar de feina les persones teletreballadores, amb fixació de revisions periòdiques de l’assoliment d’aquest objectiu per anar-ne modulant l’adequació.

A CCOO de Catalunya apostem per un treball a distància combinat amb el treball presencial. Per tant, s’han de programar les reunions dels equips de persones que treballen al mateix departament de manera regular, així com trobades periòdiques per revisar i prioritzar els objectius i el seu assoliment.

Feu clic per veure la Guia sindical sobre el teletreball