CCOO impulsa la mobilitat laboral sostenible

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM 2023), CCOO de Catalunya defensa la necessitat de prioritzat les accions vers la mobilitat quotidiana, tot potenciant el transport públic i els plans de desplaçament d’empresa i de centres generadors de mobilitat.

Cal entendre el dret a la mobilitat com la garantia de poder cobrir les necessitats de mobilitats quotidianes -entre les quals la mobilitat per motius de feina-, i de lleure en condicions de servei públic de qualitat i preus assequibles. El dret a la mobilitat no pot dependre del vehicle privat, que a banda de variades externalitats negatives -accidents de trànsit, contaminació atmosfèrica i acústica, emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, congestió- exclou les persones amb menys recursos econòmics de cobrir les seves necessitats de mobilitat.

Per a CCOO és urgent l’aprovació de normes ambicioses que garanteix el dret a la mobilitat, el finançament del transport públic i que desenvolupin els instruments per fer més sostenible la mobilitat per motius de feina. Ens cal una llei de mobilitat sostenible estatal ambiciosa -l’avantprojecte aturat per la convocatòria electoral anticipada no ho és- i l’actualització de la Llei de mobilitat de Catalunya, que enguany compleix vint anys i ha estat mancada de desenvolupament reglamentari, cosa que ha limitat el seu potencial per garantir el dret i per promoure una mobilitat més sostenible.

CCOO de Catalunya organitzem dos actes directament relacionats amb les qüestions més relacionades amb la mobilitat quotidiana. En primer lloc, dilluns 18 de setembre, a Vilanova i la Geltrú, fem una sessió sobre un model ferroviari per al Garraf, on s’analitzaran les propostes per millorar les connexions, les freqüències i la qualitat de servei d’aquesta comarca. 

A  Barcelona, el dijous 21 de setembre, farem la presentació d’un estudi sobre mobilitat laboral a la ciutat, elaborat per l’Institut Metròpoli. Aquest assenyala que la mobilitat per raó de feina és el 30,4 % del conjunt de desplaçaments a la ciutat i que un 42 % d’aquests es fan en transport privat. També descriu com les variables socioeconòmiques determinen l’elecció del mode de desplaçament a la feina molt més que l’oferta de serveis de transport públic existents per realitzar els desplaçaments necessaris. Així mateix, l’estudi, després d’entrevistar els agents socials de la ciutat i les persones expertes en la matèria, fa propostes per dinamitzar el Pacte per a la mobilitat laboral de Barcelona i l’Oficina Tècnica de Mobilitat Laboral de Barcelona.