El salari corresponent al teletreball

On està regulat en el RDL 28/2020?

L’article 4 del RDL 28/2020 estableix la igualtat de tracte i d’oportunitats i no discriminació. Concretament, en els dos primers apartats indica:

Article 4. Igualtat de tracte i d’oportunitats i no discriminació

1. Les persones que fan treball a distància han de tenir els mateixos drets que tindrien si prestessin serveis al centre de treball de l’empresa, excepte aquells drets que siguin inherents a la realització de la prestació laboral de manera presencial, i no poden patir perjudici en cap de les seves condicions laborals, incloent-hi la retribució, l’estabilitat en l’ocupació, el temps de treball, la formació i la promoció professional.

Sens perjudici del que preveu el paràgraf anterior, les persones que desenvolupen totalment o parcialment treball a distància tenen dret a percebre, com a mínim, la retribució total establerta d’acord amb el seu grup professional, nivell, lloc de treball i funcions, així com els complements establerts per a les persones treballadores que només presten serveis de manera presencial, particularment aquells vinculats a les condicions personals, els resultats de l’empresa o les característiques del lloc de treball.

2. Les persones que fan treball a distància no poden patir perjudici ni modificació en les condicions pactades, en particular, en matèria de temps de treball o de retribució, per les dificultats tècniques o d’altre tipus no imputables a la persona treballadora que eventualment es puguin produir, sobretot en cas de teletreballGutentor Simple Text

Determinació de conceptes retributius en el teletreball

Com hem vist, en matèria retributiva la norma legal garanteix, com a mínim, la retribució total establerta per al grup professional, el nivell, el lloc de treball i les funcions. Això implica la prohibició de configurar nivells diferenciats entre persones treballadores que presten serveis de modalitat de treball a distància o teletreball i aquelles que ho fan de manera presencial.

Aquesta garantia abasta tant la retribució total com els complements que es puguin haver establert i, expressament, els vinculats a condicions personals (complements ad personam, antiguitat, etc.), a resultats de l’empresa (primes, repartiment de beneficis, etc.) o a les característiques del lloc de treball (plusos de lloc de treball). En aquest sentit, cap modificació o criteri diferenciador no resulta admissible.

Una situació diferent es produeix amb aquells complements que són inherents a la realització de la prestació de manera presencial. En aquests casos els complements es podrien arribar a suprimir. Ara bé, aquesta supressió ha d’anar precedida d’una anàlisi detallada que garanteixi que darrere d’aquestes denominacions no s’està produint, en realitat, una retribució emmascarada, i que no respongui a la literalitat del concepte que s’indica.

En qualsevol cas, aquesta tasca de concreció s’ha de fer mitjançant la negociació col·lectiva.

COM ORIENTEM LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA?

— S’ha de garantir, incloent-ho a la redacció dels convenis col·lectius, que la prestació del treball a distància o el teletreball no constitueix una condició que justifiqui cap diferenciació en la retribució.
— Cal garantir que la denominació dels plusos i dels complements establerts en conveni col·lectiu respon a la realitat de la seva retribució, evitant interpretacions errònies i desenvolupant, quan calgui, el detall d’aquesta realitat.
— Als complements que no siguin retribuïbles en la prestació de treball a distància o teletreball s’hauria d’argumentar la motivació d’aquesta exclusió a la mateixa redacció de l’acord i la justificació que són conceptes que només es justifiquen per la prestació de serveis en modalitat presencial.

Feu clic per veure la Guia sindical sobre el teletreball