CCOO valora en negatiu la proposta de la patronal sobre el SAD

Estudiem respondre amb mobilitzacions

El passat 14 de novembre de 2023  va tenir lloc l’última mesa de negociació entre les treballadores del SAD i la patronal, formada per entitats com Acra, La Unió, La Confederació i Asade i el Consorci de Salut i Social de Catalunya. La patronal, mantenint la mateixa actitud dilatòria del passat, es va presentar amb les noves propostes que no ens havia comunicat prèviament per escrit. Vam manifestar de nou a la mesa de negociació la nostra disconformitat amb aquesta actitud, que ens sembla una falta de respecte, i vam sol·licitar la informació per escrit. Quant a les propostes exposades per la patronal, ens semblen una presa de pèl, per la qual cosa estem elaborant un calendari de mobilitzacions i possibles aturades del servei o jornades de vaga.

De la seva proposta, en destaquem els següents punts:

  • En cas de permís retribuït per conciliació de 5 dies en cas d’accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica, s’ha de lliurar un justificant per cada dia que es pretengui exercir el dret al permís. Aquest fet vulnera la normativa i no l’acceptarem.
  • Pel que fa la taula d’increments salarials a dues velocitats, vinculada a les licitacions públiques, malgrat el nom, les dues velocitats no ens porten enlloc, perquè la proposta final és que en 5 anys l’increment total sigui d’un 13,5 %. El més curiós és la manera en què s’efectuaran els increments, que s’assoleixen en funció de si l’ajuntament treu a concurs la licitació del servei, i en aquest cas afirmatiu l’increment seria de la columna “Taula alta”. Si no ho fa, l’increment seria de la columna “Taula baixa”. Aquest model, a la pràctica, significa que cada treballadora del SAD cobrarà un salari diferent en funció del moment en què es realitzi la licitació de l’ajuntament per al qual presti els seus serveis. L’equiparació de la taula baixa amb l’alta es faria el 2027, en un pagament únic i no consolidable.
Anys vigènciaTaula altaTaula baixa
20230,5 %0,5 %
20243 %0,75 %
20253 %1 %
20263 %1 %
20274 %Equiparació
  • No s’elimina la bossa d’hores.
  • No s’accepta del complement al 100 % en cas d’IT. Segons la patronal, si s’aprova aquest punt, ens incitaria a un major absentisme laboral.

La proposta de la patronal es troba molt lluny de la postura i dels límits de CCOO en les negociacions, que són els següents:

  • Increment salarial del 21,5 % per a 3 anys de vigència (del 2023 al 2025).
  • Eliminació de la bossa d’hores.
  • Baixes: complement de la prestació de la Seguretat Social fins a completar el 100 % del salari.
  • Reducció de la jornada laboral fins a aconseguir el 2025 les 35 hores setmanals.

Per tot això, CCOO, en el seu exercici de responsabilitat i representació de les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària, valorarem les accions que durem a terme per defensar el dret a un conveni digne.