Què és l’ingrés mínim vital?

Què és l’ingrés mínim vital o IMV?

– Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d’un dret subjectiu de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.
– Queda regulat al RDL 20/2020, de 29 de maig (BOE d’1 de juny).
– Vol prevenir i lluitar contra el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o que formin part d’una unitat de convivència sense recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques.
– El Govern planteja que pot arribar fins a 850.000 famílies/persones en situació de pobresa.
– Ha estat aprovat pel Consell de Ministres el 29 de maig del 2020 i serà possible sol·licitar-lo a partir del 15 de juny del 2020 amb efectes retroactius de cobrament a dia 1 de juny del 2020.

Noves modificacions per a la tramitació de l’ingrés mínim vital (RDL 28/2020, de 23 de setembre, que modifica l’articulat del RDL 20/2020, de 29 de maig, que estableix l’ingrés mínim vital)

Fins al 31 de desembre del 2020 totes les persones a les quals els sigui aprovat l’ingrés mínim vital el cobraran amb efectes retroactius a partir de l’1 de juny del mateix any.
– Si no s’ha rebut resposta no caldrà fer recurs. Hi ha fins a 6 mesos per rebre-la. No hi ha desestimació per silenci administratiu negatiu durant aquest període.
No és obligatori estar inscrit prèviament al SEPE, ho pots fer fins a 6 mesos després que et sigui concedit l’IMV. No tindran obligació d’inscripció els estudiants de formació reglada menors de 28 anys, les persones cuidadores no professionals de persones en situació de dependència, les persones majors de 65 anys o amb grau de discapacitat igual o superior al 65 %, en situació de dependència reconeguda o les perceptores de prestacions contributives d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, d’invalidesa no contributiva o jubilació no contributiva.
– Si les dades que consten al padró són les correctes no caldrà fer cap tràmit afegit, només consignar-les a la sol·licitud.
– Els i les majors de 65 anys que no siguin beneficiaris de cap pensió de jubilació podran sol·licitar l’IMV
– S’estenen noves vies de justificació i documentació per optar a la prestació de famílies que viuen a un mateix habitatge i s’aclareix el concepte de llar monoparental.
– Només les persones menors de 30 anys hauran d’acreditar 3 anys de vida independent i 1 any de cotització a la Seguretat Social per optar a l’IMV. En el cas dels majors de 30 anys només caldrà justificar 1 any de vida independent.
– Serà considerat domicili als efectes de la prestació l’allotjament en una habitació de pensió, hotel o similar.

Qui té dret a cobrar l’ingrés mínim vital?

– Persones soles o que formin part d’una unitat de convivència i que compleixin els requisits establerts al RDL 20/2020.
– Cal ser major de 23 anys (excepte que es tingui un fill o filla a càrrec) i menor de 65 anys. Excepció al límit edat i requisits: víctimes de violència de gènere, de tràfic d’éssers humans i/o d’explotació sexual.
– Les persones o unitats de convivència que perceben la prestació de fill o menor a càrrec o de fill o menor a càrrec amb discapacitat de menys del 33 % (prestació a extingir) podran optar entre aquesta i l’IMV durant el 2020, fins a 30 dies després de la resolució de l’INSS.
– Les persones que actualment cobren rendes mínimes autonòmiques (després de la sol·licitud, de l’intercanvi de dades entre administracions i de la resolució de l’INSS conforme es compleixen els requisits de l’IMV). (Període transitori fins al 31 de desembre del 2020.)
– Dones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic d’éssers humans o d’explotació sexual.
– Si la persona és menor de 23 anys, però té la consideració de menor emancipat i/o major d’edat i té fills/filles o menors amb règim de guarda amb finalitat d’adopció o acolliment permanent, pot accedir a la prestació.
– Excepcionalment, quan la unitat de convivència la componguin adults majors de 65 anys i menors de edat o persones incapacitades judicialment seran les persones majors de 65 anys les que sol·licitaran l’IMV.
– A un mateix domicili no podrà haver-hi més de dos titulars (més de dues prestacions).
– La definició d’unitat de convivència queda recollida en l’article 6 del RDL 20/2020.
– Tenir residència legal i efectiva a Espanya i haver-la tingut de manera legal, efectiva i continuada durant almenys 1 any anterior a la data de presentació de la sol·licitud (excepte menors, dones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual).
– Si no estan treballant o són menors, figurar registrats com a demandants d’ocupació.
– Cal que presentin anualment la declaració de renda (IRPF) i participin a les estratègies d’inclusió social que dissenyi l’entitat gestora.
– Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica als termes fixats en el RDL (prova d’ingressos i patrimoni, exclosa la residència habitual). La mitjana d’ingressos mensual de l’any anterior (persona sola o unitat de convivència) ha de ser com a mínim 10 euros inferior al tram d’IMV de referència.
– Es computaran tots els ingressos de la unitat de convivència i/o persona durant l’any anterior a la sol·licitud.
– No disposar d’un patrimoni personal o per unitat de convivència superior a 3 vegades la quantia corresponent de tram d’IMV (any anterior a la sol·licitud, excepte 2020).
– No ser administrador de societat mercantil.
– Excepcionalment durant el 2020 es computaran els ingressos d’aquest any en curs, però no es podrà haver superat el 2019 més del 50 % del límit d’ingressos marcat per accedir a la prestació.
– No es computa la prestació de renda garantida de ciutadania, és compatible amb l’IMV.
– Compatible amb treball retribuït (cal desenvolupament reglamentari), ingressos computables.
– L’IMV és compatible amb el subsidi per a majors de 52 anys i amb la pensió de viduïtat. Es podrà sol·licitar si la suma dels ingressos és inferior al tram d’IMV corresponent.

Utilitza el simulador de l’ingrés mínim vital per comprovar si hi tens dret.

Quina serà la quantitat a percebre?

– Des de 462 euros per a 1 persona adulta que visqui sola fins a 1.015 euros com a quantitat màxima.

Unitat de convivència Renda mensual / anual garantida (IMV)
Un adult 462 euros / 5.538 euros
Un adult i un menor 701 euros / 8.418 euros
Un adult i dos menors 840 euros / 10.079 euros
Un adult i tres menors o més 979 euros / 11.741 euros
Dos adults 600 euros / 7.199 euros
Dos adults i un menor 738 euros / 8.861 euros
Dos adults i dos menors 877 euros / 10.522 euros
Dos adults i tres menors o més 1.015 euros / 12.184 euros
Tres adults 738 euros / 8.861 euros 
Tres adults i un menor 877 euros / 10.522 euros
Tres adults i dos menors o més 1.015 euros / 12.184 euros
Quatre adults 877 euros / 10.522 euros
Quatre adults i un menor 1.015 euros / 12.184 euros

– La prestació és compatible amb la renda garantida de ciutadania fins al límit d’aquesta.
– És compatible també amb els ingressos derivats del treball fins al límits establerts per la prestació.

Com i on es tramitarà?

– Les persones o unitats de convivència que actualment cobren la prestació per fill/menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat de menys 33 % que queda subsumida a l’IMV i es declara a extingir) entraran d’ofici sense cap tipus de tràmit al cobrament de la prestació (l’Administració creuarà les seves dades econòmiques per constatar-ho).
– Es podrà tramitar a partir del 15 de juny, amb efectes retroactius de cobrament a dia 1 de juny del 2020. La gestió serà a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (excepte a Navarra i Euskadi) en col·laboració amb administracions locals i autonòmiques (caldrà signar convenis). Inicialment el tràmit es realitzarà via seu electrònica de la Seguretat Social.
– Es percebrà la prestació mentre duri la situació personal/familiar de vulnerabilitat.
– Les persones titulars i beneficiàries de l’IMV estaran exemptes de taxes acadèmiques en estudis postobligatoris (si no disposen de beques) (curs 2020/2021) i de pagament d’aportacions de farmàcia (2020).

El termini per sol·licitar l’ingrés mínim vital comença el dia 15 de juny i es pot fer a través de la seu electrònica de la Seguretat Social

Pots comprovar si et correspon l’ingrés mínim vital amb el simulador de l’ingrés mínim vital

Més informació a la guia ràpida sobre l’ingrés mínim vital  

Material oficial sobre l’ingrés mínim vital