La Federació d’Educació de CCOO rebutja la reforma curricular de la formació professional (FP) tirada endavant pel Departament d’Educació sense consens i en situació d’emergència sanitària educativa

Per la retirada definitiva

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya manifesta la seva total disconformitat amb la reforma curricular de l’FP que el Departament d’Educació de la Generalitat tira endavant, enviant als centres educatius els nous currículums i orientacions i sorprenentment juntament amb les propostes d’un únic sindicat, amb un exercici de parcialitat inèdit. Aquesta reforma ha estat rebutjada per la resta de sindicats de la mesa sectorial que tenim el 95 % de la representativitat i que hem optat per exigir la retirada definitiva de la reforma curricular.

Per a CCOO, aquesta reforma està ideada en un altre escenari amb una única finalitat: encaixar la modalitat convencional i la modalitat ‘dual’ en un currículum únic i fer-la créixer sense haver-ne establert els estàndards de qualitat, el consens i el diàleg social dels models duals de referència (contracte laboral, garanties formatives, control sindical…).

A més, la reforma és atemporal, no es basa en cap avaluació ni valoració objectiva i no s’ajusta a les necessitats ni les carències de l’FP, ni menys encara les derivades de la crisi COVID-19 per als propers cursos, ni té en compte l’impacte de la crisi a l’empresa i la possible dificultat d’aquesta per formar l’alumnat amb garanties.

Sobre els nous currículums, orientacions i esmenes a l’ordre (encara no publicada) que s’han fet arribar als centres volem fer les següents consideracions:
1. La dualització dels currículums afectarà els continguts formatius de més de 120.000 alumnes, però tan sols 9.000 cursen la modalitat ‘dual’ a l’empresa.
2. La participació de l’empresa catalana en l’anomenada ‘dual’ no ha superat l’1 %, i el departament ha hagut d’incrementar els darrers cursos els convenis ‘dual’ amb l’Administració pública.
3. Catalunya encapçala a escala estatal els convenis ‘dual’, amb la meitat de tot l’Estat però amb menys del 10 % amb relació laboral, emprant la beca formativa com a vinculació amb l’alumnat, relació precària sense la protecció de les condicions d’aprenentatge del contracte laboral.
4. La reestructuració d’hores ampliant les hores de projecte final no suposa cap millora qualitativa en la formació de l’alumnat i redueix les hores de cada mòdul sense garantir la continuïtat del professorat de cada especialitat.
5. L’increment de les pràctiques a l’empresa (formació en centres de treball-FCT) en alguns cicles formatius suposa la pèrdua d’hores formatives al centre educatiu, garant de l’assoliment de les competències de l’alumnat.
6. Amb el pilotatge d’un any no es pot avaluar els efectes d’una reforma d’aquesta magnitud; com a mínim caldria una promoció amb uns indicadors objectius. Ja hem vist que anteriors projectes pilot queden implantats de forma definitiva.

En relació amb el mòdul Formació i orientació laboral (FOL) i el mòdul Projecte o síntesi hi consta: “En el mòdul professional de Projecte o síntesi, els centres podran optar per mantenir la distribució curricular establerta o també, impartir la UF (unitat formativa) de Prevenció de riscos laborals, que hi ha incorporada, en la seva totalitat, fora d’aquest mòdul professional. En la segona opció, es reduiran del mòdul professional de projecte/síntesi les hores corresponents a aquesta UF”. Esperem que es tracti d’un desafortunat error, atès que de la UF2 Prevenció de riscos laborals mai s’ha plantejat integrar-ne les seves hores a aquests mòduls i exigim al departament una rectificació immediata atès el malestar que està causant. CCOO, des del primer dia, hem incorporat en les nostres propostes que les hores de la UF1 Incorporació al treball, única garantia del coneixement dels drets laborals de l’alumnat d’FP, s’impartissin íntegrament en aquesta UF. Així, valorem que es reculli l’optativitat de fer-ho, ja que ho considerem imprescindible per afrontar l’accés al mercat de treball de l’alumnat d’FP, mercat que té un índex d’atur juvenil del 30 % i amb un sistema educatiu amb una taxa d’abandonament escolar prematur del 19 %.

CCOO hem proposat en nombroses ocasions una sèrie de mesures urgents per millorar la qualitat de l’FP a Catalunya:
1. Actualització de l’Acord FP 1999 de condicions laborals, del qual depenen ràtios i desdoblaments, càrrecs i coordinacions, formació permanent, millores dels tallers… El Departament d’Educació no considera que hi hagi hagut des d’aleshores un canvi a l’FP que justifiqui una actualització de l’acord.
2. Un pla de xoc per al curs vinent, reprogramant i assegurant l’assoliment de les competències professionals als centres educatius, amb el reforç a tallers i aules pràctiques, requerint recursos i augment de plantilla del professorat per a tal fi.
3. Negociació de les condicions del teletreball.
4. Planificació de la formació permanent en continguts digitals i simuladors.
5. Adequació dels espais i tallers per garantir les mesures de seguretat i el subministrament i reposició dels EPI necessaris.
6. Un pla excepcional negociat amb les empreses per a la realització de les pràctiques a l’empresa (FCT) amb la supervisió de la representació legal dels treballadors i treballadores. En relació amb l’FP Dual, que es realitzi mitjançant contracte laboral i que es dugui a terme per les empreses que necessitin i estiguin en disposició de rebre persones aprenents en les condicions oportunes.
7. Un Institut Obert de Catalunya (IOC) amb planificació i recursos, havent de donar servei i suport als centres presencials i a l’alumnat propi: cal la internalització de la gestió i el manteniment de la plataforma educativa i autonomia de gestió.
8. Eliminació de les taxes als cicles formatius de grau superior (CFGS).
9. En relació a tota l’FP (inicial i ocupacional) cal la creació de taules de formació de sectors (Administració, part social i empreses) per adaptar al nou escenari la formació per a l’ocupació i l’FP inicial, passant per la negociació col·lectiva en cada sector.
10. Cal prospectiva i orientació a través de l’Agència del Sistema de Formació i Qualificacions Professionals (SFiQP) segons dictamina la Llei 10/2015. És l’òrgan amb màximes competències en el sistema i encara no està en funcionament.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 26 de maig de 2020