CCOO torna a demanar la retirada de la reforma curricular de la formació professional (FP) impulsada pel Departament d’Educació

Es va confirmant la retallada del professorat de formació i orientació laboral (FOL) per al curs 2020-2021

El Departament d’Educació de la Generalitat ha negat durant els darrers cursos l’actualització dels títols de formació professional (FP) del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEiFP) mentre hi participava activament, imposant “in extremis” a Catalunya una reforma curricular d’FP low cost. Tal com CCOO havíem avisat durant els darrers dos cursos, ara el Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEiFP) ha presentat el Pla de modernització de la formació professional (https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/220720-Plan_modernizacion_FP.pdf), segona fase del I Pla estratègic per la formació professional iniciat a finals del 2018, i del qual des del sindicat estem valorant el contingut (que suposa, entre altres novetats, l’actualització de les titulacions ja existents, la creació de noves i la inclusió del mòdul de digitalització al conjunt de les titulacions.

En reiterades ocasions hem alertat del que suposaria per als centres i per al professorat la implementació de la reforma curricular d’FP anticipant-se a la modificació que estava treballant el MEiFP a la conferència sectorial amb les comunitats autònomes. A banda, des de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (FPIERE) de la Generalitat sempre s’ha negat que aquest pla preveiés cap modificació curricular.

Ara, el Departament d’Educació amb aquesta reforma imposa a correcuita un nou model, unificant en un sol currículum els cicles formatius convencionals i els duals (en els quals tan sols hi participa el 10 % de l’alumnat i l’1 % de l’empresa), d’esquena al professorat, de la representació sindical i de la concertació social creada per la Llei 10/2015. Aplicant la reforma el curs vinent, s’obvia la situació als centres educatius i a les empreses generada per la crisi de la COVID-19 i el pla de xoc que s’hauria d’haver negociat i implementat amb recursos i mesures per reforçar la consolidació de les competències de l’alumnat d’FP i la seva inserció laboral amb garanties.

Pel que fa als primers efectes de l’aplicació d’aquesta reforma, el Departament anuncià que quant a plantilla seria a cost zero, es confirmen els temors en relació amb el professorat transversal de formació i orientació laboral (FOL). El Departament a través de les orientacions per organitzar els nous cicles formatius ha aconseguit imposar el seu model que suposa el traspàs de trenta-tres hores, del total de seixanta-sis de la Unitat Formativa 1 (UF1)-Incorporació al treball, del mòdul de FOL al mòdul de Síntesi o Projecte, fet que suposa la pèrdua per al curs vinent de professorat de FOL, a raó de mitja plaça per cada deu grups de primer curs amb el nou currículum.

Aquestes orientacions tenen efecte a tots els centres de diferents titularitats que imparteixen formació professional inicial i dels diferents departaments: Educació, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Sanitat i Territori i Sostenibilitat, amb canvis del total d’hores al centre educatiu i a l’empresa (amb un augment d’hores), sobre els més de 140.000 alumnes d’FP i les plantilles del professorat.

La reforma va ser anunciada pel mateix conseller d’Educació amb un pla pilot d’un any (la meitat de la durada d’una titulació) que hauria de servir per valorar la seva aplicació i conveniència a l’efecte de negociació i concertació social. Però avui dia encara no s’ha publicat el marc legal que l’empara ni s’ha pronunciat l’Administració educativa central sobre alguns interrogants com és el traspàs d’un terç de les hores de FOL al mòdul de projecte en els cicles formatius de grau superior, en el qual el professorat de FOL no té atribució docent segons la normativa vigent.

CCOO apostem per una FP de qualitat, amb un model fruit del diàleg, el consens i la concertació, per una formació i qualificació professional de les persones. Ens manifestem en contra d’aquesta reforma imposada als centres educatius sense consens ni normativa de referència i demanem la seva retirada.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 31 de juliol de 2020