CCOO reclama mesures més decidides i millor dotació pressupostària per a les persones amb discapacitat

L’any 1992 les Nacions Unides va declarar el dia 3 de desembre com a Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La instauració d’aquest dia té com a objectiu la sensibilització de la opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de consciència pel que fa als beneficis que genera la integració de les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.

La discapacitat segueix essent un estigma en la mesura que suposa un impediment tant en la seva vessant física com intel·lectual. I la pandèmia ens ho ha evidenciat més encara i fa més necessària la lluita per revertir aquesta situació.

A CCOO volem anar d’un model d’escola inclusiva a un sistema social inclusiu . En l’àmbit educatiu, estem avançant cap a un model d’escola inclusiva a tots els nivells, que haurà de conduir a que la societat no vegi a les persones amb diversitat funcional com a diferents. Però la manca de recursos en l’aplicació del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, fa que aquest quedi alentit. El model de Formació Professional a Catalunya preveu programes formatius específics adreçats a col·lectius de joves amb discapacitats lleus, per tal de promoure la seva inserció al mercat de treball.

Els serveis d’atenció diürna i residencials per a persones amb discapacitat, regulades per entitats en règim de prestació de serveis, requereixen d’una estabilitat en els pressupostos anuals per part de l’Administració, que donin qualitat en el servei i disminueixin la precarietat laboral.

A Catalunya, les persones amb discapacitat d’entre 16 i 64 anys, representen el 6,7% de la població, 328.100 persones, segons el darrer estudi de l’Observatori del Treball publicat.  La participació d’aquest col·lectiu en el mercat laboral és molt baixa en comparació amb la resta de la població: les seves taxes d’activitat i ocupació són del 37,1% i 28,5% respectivament, més de 40 punts per sota a les taxes de població sense discapacitat. En xifres absolutes són 121.800 persones amb discapacitat actives, de les que 93.500 estan ocupades.

Durant el 2021 es van formalitzat 14.244 contractes laborals amb persones amb discapacitat. Set de cada deu contractes signats han estat en centres especials de treball (CET) i només el 30% accedeixen al mercat ordinari. Els CET són empreses creades per inserir laboralment persones amb discapacitat i garantir la seva integració social. Són empreses amb objectius productius i que fan una tasca social.

Des de CCOO demanem:

  • més recursos per a l’educació inclusiva
  • control i seguiment a les entitats prestadores de serveis, tant pel que fa a la millora del servei en sí mateix com de les condicions de treball de les persones treballadores
  • fer complir la quota de reserva del 2% dels llocs de treball a les empreses per a contractar persones amb discapacitat
  • fer el trànsit dels CET al mercat de treball ordinari d’aquelles persones que no pateixin una disminució severa.
  • especial sensibilització amb les nenes i dones amb discapacitat atesa la seva vulnerabilitat ja que poden ser víctimes d’una doble discriminació. També tindran més dificultats per a denunciar agressions en el cas de ser víctimes de violència masclista
  • lluitar per reduir la bretxa digital en aquest col·lectiu i evitar que quedin al marge per no tenir certes destreses ni recursos per accedir a vies telemàtiques.