CCOO lliura els seus comptes auditats de 2017 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Avui dimarts, 17 de juliol de 2018

CCOO ha lliurat avui dimarts, 17 de juliol, els comptes auditats de 2017 de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

No existeix cap obligació legal que ens obligui a lliurar els comptes a la Sindicatura, però les CCOO de Catalunya volem evidenciar la ferma voluntat de transparentar l’origen i la destinació dels recursos de què disposem, per garantir el ple coneixement d’aquests comptes pel conjunt de la societat catalana, així com la disposició a sotmetre la gestió dels recursos a controls públics.

Els comptes han estat aprovats pel Consell Nacional corresponent al 21 de juny de 2018, donant compliment així a una rigorosa condició autoimposada: seguir el calendari previst per a les entitats mercantils, ja que els sindicats no tenim expressament estipulades dates per a la presentació i aprovació dels comptes.

Els comptes anuals, inclosa la memòria i l’informe íntegre d’opinió d’auditoria, es poden consultar al web de CCOO de Catalunya, juntament amb d’altres informacions econòmiques rellevants a l’apartat de transparència.

El tancament de l’exercici 2017 presenta un resultat negatiu en el conjunt de la CS CONC de -500.232,95€, resultat que trenca la tendència iniciada en l’exercici 2013, quan el compte de resultats integrat mostrava una situació d’obtenció d’estalvi.

Aquest resultat s’explica sobretot pel tancament de les empreses del grup. La presentació del concurs de creditors tant en la cooperativa d’habitatge com en la gestora ha comportat pèrdues comptables de -389.957.52€ i acumulades de prop de 1.028.802,88€. La nova llei de societats de capital ens obliga a fer reducció i/o ampliació de capital per evitar la liquidació obligatòria de la nostra empresa patrimonial. S’hi ha pogut fer front amb l’estalvi acumulat en exercicis anteriors.

El resultat de l’ activitat sindical és de -66.227,71€.

L’exercici 2017 ha continuat consolidant la fusió d’organitzacions, procés al qual s’ha incorporat la fusió de la Federació de Construcció i Fusta amb la Federació de Serveis Privats. Els processos de fusions federatives i territorials han contribuït en gran mesura a dimensionar i reajustar l’estructura en ordre als seus objectius sindicals i sostenibilitat econòmica. Hem creat també una nova estructura organitzativa per a la Unió de les Terres de Lleida.

Aquest resultat integrat de l’estructura sindical, els serveis i els fons confederals s’ha de valorar en la mesura en què s’ha obtingut en un context de continuada reducció dels nostres ingressos, que ha obligat a la necessària contenció i, fins i tot, reducció de la despesa. Malgrat les pèrdues comptables de l’integrat, cal destacar resultats positius tan en Federacions com a Territoris.

Els ingressos per les quotes de les persones afiliades han millorat per un petit repunt de l’afiliació i per l’augment de la quota que s’abona.

Els ingressos per subvencions han caigut respecte a l’any anterior. El balanç integrat a 31/12/2017 mostra un patrimoni sanejat i una situació de solvència global en el curt i mig termini, malgrat el resultat de l’exercici 2.017, ja que, un cop tancat el grup d’empreses, ja no tornarà a tenir cap pes en el balanç.

Les perspectives per als propers exercicis apunten a la necessitat, com a objectiu permanent i estratègic, d’assolir l’equilibri entre els ingressos estructurals del sindicat (quotes de persones afiliades i ingressos per assessorament) amb les despeses estructurals (personal i consums, subministraments i serveis). A llarg termini, només l’obtenció d’excedents ens permetrà rescabalar-nos de les pèrdues dels exercicis passats i garantir la capacitat del sindicat per a abordar totes els objectius fixats per l’11è Congrés.

Comptes CCOO de Catalunya. Balanç integrat 2017

Ingressos
Ingressos
Despeses

Aportació quota d’afiliació per federacions i unions territorials

Aportació a la quota d'afiliació per unions territorials

Aportació a la quota d'afiliació per federacions
Evolució de l'afiliació