CCOO lliura els comptes auditats i la memòria d’activitat del 2020 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya

El sindicat publica els seus comptes i la seva memòria d’activitat

CCOO ha lliurat el 22 de juliol del 2021, els comptes auditats del 2020 de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CS de la CONC) a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. El sindicat ha aportat també una còpia de la memòria anual d’activitat corresponent al 2020.

Els comptes han estat aprovats pel Consell Nacional corresponent al 13 de juny del 2020, complint, així, una rigorosa condició autoimposada: seguir el calendari previst per a les entitats mercantils, ja que els sindicats no tenim expressament estipulades dates per a la presentació i l’aprovació dels comptes.

Els comptes anuals, inclosa la memòria i l’informe íntegre d’opinió d’auditoria, es poden consultar al web de CCOO de Catalunya, juntament amb altres informacions econòmiques rellevants, a l’apartat de “Transparència”.

El tancament de l’exercici 2020 presenta un resultat positiu al conjunt de la CS de la CONC de 928.794 euros. Aquest resultat és superior al pressupostat. D’una banda, s’han contingut les despeses de funcionament a causa dels confinaments durant la pandèmia i, de l’altra, s’ha mantingut l’afiliació. El manteniment de l’afiliació és un fet molt rellevant perquè trenca l’estadística històrica, segons la qual hi havia sempre una correlació forta entre la pèrdua de llocs de treball i d’ingressos amb les baixes afiliatives, que en aquesta ocasió no s’ha produït.

Les organitzacions que componen la CONC, federacions i unions intercomarcals també presenten resultats positius.

El balanç integrat el 31 de desembre del 2021 mostra un patrimoni sanejat i una situació de solvència global a curt i a mitjà termini.

Els ingressos per subvencions se situen en un 12,40 %, sense variacions significatives respecte d’anys anteriors, cosa que garanteix la independència de l’activitat sindical. El finançament públic dels sindicats és molt insuficient en relació amb les funcions que li encomana la mateixa legislació. Els sindicats més representatius negociem els convenis col·lectius que cobreixen les condicions laborals del 70 % de la població assalariada. Mitjançant la concertació social i la participació institucional cooperem en l’elaboració i el seguiment de les polítiques públiques que sostenen l’estat del benestar per al 100 % de la població. Aquestes tasques requereixen temps i personal tècnic, que estan pagant sobretot les persones afiliades.

El fet que el 87,60 % d’ingressos siguin propis garanteix que la viabilitat de l’activitat sindical estigui garantida.

CCOO de Catalunya vol evidenciar la ferma voluntat de transparentar l’origen i la destinació dels recursos de què disposem per garantir el ple coneixement d’aquests comptes al conjunt de la societat catalana, així com la disposició a sotmetre la gestió dels recursos a controls públics.

CCOO de Catalunya proposa des de fa molts anys la creació d’un registre públic on hagin de constar les dades bàsiques de les organitzacions patronals i sindicals (Estatuts, afiliació, entitats vinculades…) i els comptes anuals aprovats i auditats.  La certificació del registre hauria de ser condició imprescindible per accedir a qualsevol tipus d’ajut.

Trobareu a Internet els següents documents:

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 22 de juliol de 2021