CCOO i UGT valorem positivament l’acord amb el Govern de la Generalitat per als pressupostos del 2024

Els compromisos adquirits superen els 1.500 milions d’euros i la contractació de més de 720 professionals de la funció pública

CCOO i UGT, juntament amb les patronals Pimec i Foment, hem signat avui amb el Govern de la Generalitat, en el si del Consell del Diàleg Social, un acord de mesures per impulsar la transformació del model productiu, amb llocs de treball dignes, per millorar els instruments d’activació econòmica i per garantir el benestar de la nostra ciutadania amb protecció social i el reforç̧ dels serveis públics, en el marc dels nous Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2024. 

És un acord que consolida la participació dels agents socials en la fase inicial d’elaboració dels comptes de la Generalitat i que reforça el diàleg social a Catalunya.

Es pacten mesures en cinc eixos principals: en l’àmbit de la protecció social, en la promoció de les polítiques d’ocupació, en l’àmbit del coneixement i de la formació i qualificació professionals, per a l’impuls de l’activitat productiva i la indústria, i mesures de consolidació i reforç de la concertació social al Consell del Diàleg Social i de seguiment dels acords.

En l’àmbit social hem pactat augmentar un 4 % l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) fins als 639 euros mensuals, així com establir, en el primer semestre del 2024, un mecanisme d’actualització per garantir el poder adquisitiu de les diverses prestacions socials que depenen de l’IRSC, entre elles la renda garantida de ciutadania (RGC). Aquest augment suposarà que més famílies que no poden accedir a ajuts, malgrat trobar-se sota el llindar de la pobresa, ara puguin fer-ho, i que aquelles que percebien les ajudes tinguin una pujada de la quantia que perceben.

També hem avançat en els objectius d’inclusió social i d’integració laboral de l’RGC i en el fet que la gestió complementària de l’ingrés mínim vital (IMV) es destini progressivament a l’ampliació de l’RGC. Així mateix, hem preparat la transferència de la gestió de l’IMV per part de l’Estat al Consell del Diàleg Social per a la millora de l’escut social i la qualitat de les polítiques d’ocupació a Catalunya.

L’acord també situa compromisos per a l’enfortiment del sistema públic d’educació per reduir les ràtios d’alumnes per aula i del sistema públic de salut de Catalunya per incrementar els recursos a l’atenció primària i resoldre l’equiparació en les condicions dels professionals del sector del transport sanitari i les del SEM.

En matèria de polítiques d’ocupació es pacta desenvolupar concertadament l’eficiència i la qualitat de les polítiques d’ocupació enfortint el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), mitjançant l’execució del pressupost estimat per al 2024 de 595 milions d’euros, davant reptes, entre d’altres, de com fer front a l’atur estructural, els canvis en el teixit productiu davant la doble transició (verda i digital) o l’envelliment demogràfic. Es reforça la dotació de personal amb 230 noves persones orientadores per millorar l’atenció presencial i els serveis personalitzats, en especial per a les persones aturades de llarga durada i a majors de 45 anys.

També hi ha acords per impulsar polítiques públiques transversals en matèria d’igualtat i bretxa salarial, prevenció de l’assetjament sexual, gestió i integració de la diversitat, estratègia de cures, corresponsabilitat i temps, plans de desplaçament per millorar la qualitat de l’aire i impuls de l’oficina de pobresa energètica.

En l’àmbit del coneixement i de la formació i la qualificació professionals acordem destinar més de 110 milions d’euros a diferents partides destinades, entre d’altres, a impulsar l’acreditació, l’orientació i la formació de persones treballadores, inversions als centres públics d’FP, millores de les condicions laborals i increment del personal en 490 nous professionals entre persones orientadores per a l’FP integrada, professorat i personal d’administració i serveis (PAS) de l’FP,  inversions per a la transformació tecnològica de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i partides per a les universitats públiques de 25 milions d’euros per a millores en gestió i serveis així com contractació de nou personal docent i investigador. En definitiva, impulsar les polítiques públiques per a l’adequació de l’oferta formativa a les necessitats actuals i futures així com fomentar el traspàs del coneixement i de la investigació cap al teixit productiu.

En l’àmbit de l’activitat productiva i la indústria hem tancat el compromís de garantir l’execució de la totalitat dels imports consignats al Pacte nacional per a la indústria (PNI), que per al 2024 serà de 638 milions d’euros, amb especial menció a les actuacions per assolir els objectius en transició energètica. I, per altra banda, la revisió de la normativa del Fons de Transició Nuclear per preveure l’execució pluriennal dels recursos disponibles, amb l’objectiu de generar nova ocupació en projectes de reindustrialització.

També hem pactat, després de signar el compromís del turisme responsable el 2023, transmetre per al primer trimestre del 2024, a la Comissió de Seguiment del Diàleg Social, els debats sobre la política de turisme, les iniciatives normatives en marxa així com el seguiment del pressupost.

Finalment, s’acorden mesures de consolidació i reforç de la concertació social al Consell del Diàleg Social així com el seguiment dels acords. Es compartiran, a la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social, temes tan rellevants com el compliment dels acords d’investidura relatius al traspàs de Rodalies i a la millora del finançament de la Generalitat (en el cas del traspàs de Rodalies es farà amb una comissió específica). Seguiment d’àmbits de rellevància econòmica i social com el turisme, les infraestructures, la situació de sequera i la transferència de la gestió de l’IMV. Es crearà un comitè de governança de la digitalització i la intel·ligència artificial.

Amb la voluntat d’impuls social i econòmic de Catalunya, esperem que del diàleg entre grups parlamentaris i Govern sigui possible l’aprovació d’uns nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2024 que garanteixin aquest acord del Consell del Diàleg Social.