CCOO i UGT signen un acord parcial en el conveni d’acció social de Catalunya

Aquesta setmana s’ha registrat la ratificació de l’acord parcial que es va assolir el 4 de maig del 2023, en un acte de conciliació a la seu del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC). És un acord parcial d’actualització de les taules salarials i la classificació professional del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2022-2024.

La negociació es va iniciar a principis del 2019 i després d’anys de bloqueig per part de la patronal, de patir les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 i de la guerra a Ucraïna amb la pujada dels preus de l’energia i dels aliments, no va ser possible arribar a cap acord ni amb la mediació del Departament de Treball. La patronal només posava sobre la taula pujades salarials molt baixes, que va anar pujant fins a oferir l’octubre del 2022 una pujada salarial per sota del 4,2 % pel període 2019-2022.

L’àmbit funcional del conveni és complex i divers, amb diferents fons de finançament. Tot i que infància i adolescència ha vist incrementats els seus preus de mòduls, hi ha una bona part dels serveis que depenen de subvencions i licitacions públiques que no han incrementat pressupostos. Tampoc es pot associar un cicle o un altre al fons de finançament, fet que ha dificultat la negociació, ja que la patronal sempre vincula qualsevol mena de pujada salarial a l’increment global dels ingressos que reben les entitats de l’Administració i això provoca el bloqueig de la negociació per la seva part i la impossibilitat fins ara d’incloure clàusules de revisió salarial a futur, tot i la insistència per la part sindical de fer-ho.

A finals de gener del 2023, fruit de la demanda realitzada per part de CCOO i UGT, es va iniciar un procés de conciliació al TLC. Aquesta via judicial va tenir el suport diverses mobilitzacions promogudes per CCOO, com la vaga de tres dies de dos dels serveis externalitzats del Departament de Justícia (el de Mesures Penals Alternatives i el de Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte), les concentracions quinzenals de la carpa social a Girona, les reunions amb diferents grups parlamentaris, amb els departaments de Drets socials,  d’Igualtat i Feminisme, i el de Justícia. Tot en conjunt, peticions, mobilitzacions i pressió en l’àmbit polític, ha portat a més de tres mesos de negociació complicada i intensa. Després de 5 sessions de conciliació al TLC, finalment el 27 d’abril del 2023 es va arribar a un principi d’acord, que va estar ratificat per les assemblees de delegats i afiliats de CCOO. També, i com sempre en aquestes ocasions, des de CCOO s’ha realitzat una enquesta en línia en la qual han pogut participar totes les persones treballadores del sector i en la qual la signatura de l’acord ha estat aprovada pel 84 % de les persones que hi han donat resposta.

Aquest acord no tanca el conveni, només es tracta d’una revisió dels salaris dels anys 2022 a 2024, d’una actualització de la classificació professional i d’un compromís d’incrementar la massa salarial mitjana un mínim del 5 % e¡l 2025 i un altre mínim del 5 % el 2026.

En resum, l’acord parcial ratificat implica:

La desaparició del grup professional de diplomats/ades. Es crea un nou grup professional, tècnic/a superior graduat, que el gener del 2024 s’equipara a l’alça amb l’antic de llicenciat/ada (grup que desapareix el 2024 amb la unificació de llicenciats i diplomats). Això suposa una pujada per als diplomats/ades de gairebé un 20 % al cicle general i més d’un 8 % al cicle continuat.

La creació d’un nou grup professional, per sobre del personal qualificat i amb una remuneració superior, en la qual s’enquadren els cicles formatius de grau superior (com, per exemple, integradors socials, personal administratiu o personal de taller especialitzat). Això suposa una pujada per a aquests professionals de més d’un 22 % al cicle general i de quasi un 15 % al cicle continuat.

Un important increment salarial pel personal de serveis de gairebé el 1 7% al cicle general i més d’un 11 % al cicle continuat.

Una nova classificació professional, amb una definició clara dels grups, que permet la reclassificació a l’alça d’alguns professionals que fins ara, en no tenir definits els grups, estaven mal enquadrats.

La confluència entre 2025 i 2026 a una única taula salarial que serà la mateixa per al cicle continuat i el cicle general i que implicarà una necessària reestructuració dels complements salarials (per exemple el plus de nocturnitat el cobraran tots els professionals que treballin en horari nocturn). Això representarà els següents increments:

  • Per a l’any 2025 es preveu un increment no inferior al 5 % de la massa salarial mitjana.
  • Per a l’any 2026 es preveu un increment no inferior al 5 % de la massa salarial mitjana.

Tot i que la pèrdua de poder adquisitiu ha estat important en els darrers anys, propera al 12 % de 2019 a 2022, l’acord signat permet recuperar una bona part del poder adquisitiu perdut i poder afrontar les possibles pujades d’IPC del 2023 i el 2024, ja que entre el 2022 i el 2024 sobre el 70 % dels professionals del sector veuran el seu salari incrementat en una mitjana del 20 % en el cicle general i una mitjana del 10,5 % al cicle continuat. A més, els increments previstos per al 2025 i el 2026 (amb revisions per sobre del 5 % per cada any) possibiliten continuar recuperant el poder adquisitiu perdut i caminar, per primera vegada a la història del conveni, cap a l’equiparació de condicions amb les persones treballadores que fan les mateixes tasques a l’Administració pública.

CCOO és conscient que la signatura de l’acord ha provocat una dura oposició per part de certs grups minoritaris del sector, que semblen preferir no signar cap acord i deixar sense cap millora salarial les persones treballadores de forma indefinida. La responsabilitat com a sindicat més representatiu, pensant en la globalitat i en el benefici de la gran majoria de les persones treballadores en el sector, ha portat a la signatura d’aquest acord, que compta amb l’aval de les bases i de les persones treballadores del sector. L’acord suposa una millora important per l’increment en les retribucions i la nova classificació professional i, a més, permet continuar amb la negociació de molts aspectes del conveni que encara s’han de millorar.

L’experiència d’aquests últims mesos mostra que la capacitat de les treballadores i treballadors de mantenir les mobilitzacions i la pressió, tant sobre les empreses com sobre les diferents administracions, determinarà el grau d’aquestes millores i la velocitat a què es caminarà cap a l’equiparació de condicions amb les de l’Administració pública.