CCOO i UGT signem un acord que supera els 1.440 milions d’euros amb Govern i patronals, en el marc dels pressupostos 2023

UGT i CCOO, juntament amb les patronals PIMEC i Foment, hem signat avui amb el Govern de la Generalitat en el si del Consell del Diàleg Social un acord de mesures per pal·liar els efectes de l’actual conjuntura econòmica i per impulsar la transformació del model productiu en el marc dels nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023. 

Es tracta d’un acord històric, atès que és el primer cop que el sindicats i les organitzacions empresarials més representatius participem directament en la fase inicial d’elaboració dels comptes de la Generalitat.

L’acord constata la necessitat de pal·liar els efectes de l’actual conjuntura econòmica amb  més i millors instruments d’activació econòmica per garantir el benestar de la nostra ciutadania i el reforç dels serveis públics. Inversió, redistribució en sectors estratègics de la nostra economia, generació de teixit productiu, per un adequat i equilibrat retorn al bé comú en forma de llocs de treball de qualitat com l’enfocament primordial de la reactivació econòmica amb protecció social i que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya han de preservar. 

Es pacten mesures en cinc eixos principals: mesures en l’àmbit de la protecció social, mesures per l’impuls a l’activitat productiva i la indústria, promoció de les polítiques d’ocupació, mesures en l’àmbit de Formació i Qualificació Professionals i mesures de consolidació i reforç del Consell del Diàleg Social i de la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social.

En l’àmbit social hem pactat augmentar un 8 % l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), fins al voltant dels 615 euros mensuals. Aquesta actualització, que s’inclourà en els pressupostos de la Generalitat per al 2023, és la primera que es realitza des de l’any 2010 i es tracta d’una demanda històrica de UGT i CCOO. L’IRSC és l’índex de referència per valorar la situació de necessitat de les persones i, per tant, condiciona tant l’accés a diverses prestacions socials com la quantia d’aquestes. En total, es destinaran 144 milions d’euros més a les prestacions, essent la renda garantida de ciutadania (RGC) la principal de totes. Aquest augment  suposarà que milers de llars que no poden accedir a ajuts malgrat trobar-se sota el llindar de la pobresa ara puguin fer-ho i que aquelles que percebien les ajudes i no arriben a final de mes tinguin una pujada de la quantia que perceben.

L’acord també situa mantenir un compromís clar per a l’enfortiment del sistema públic de salut de Catalunya i de les seves polítiques públiques, que es concreta a augmentar la partida pressupostària del Departament de Salut, prioritzant especialment la dotació destinada a la provisió de serveis en l’àmbit de l’atenció primària i les condicions dels professionals del sistema.

En matèria de polítiques d’ocupació manifestem el compromís conjunt amb les polítiques actives d’ocupació, davant reptes, entre d’altres, com fer front a l’atur estructural, els canvis en el teixit productiu davant la doble transició (verda i digital) o l’envelliment demogràfic,  desenvolupant concertadament l’eficiència i la qualitat de les polítiques d’ocupació enfortint el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), mitjançant l’execució del pressupost estimat per al 2023 de 595 milions d’euros.

En l’àmbit de la formació professional acordem destinar 14,5 milions a garantir que l’increment de places del curs 2022-2023 es manté en el curs 2023-2024, amb la creació d’almenys 257 nous grups així com que al juliol del 2023 la Comissió Rectora del Sistema FPCat haurà d’aprovar un pla d’inversions per a la creació i el reconeixement de centres de formació professional integrada. També s’acorda desplegar l’orientació formativa i professional com un dels elements de la lluita contra l’abandonament escolar prematur i de millora de l’adequació de l’oferta formativa a les necessitats actuals i futures del teixit productiu i industrial de Catalunya.

En l’àmbit de l’activitat productiva i la indústria  hem tancat el compromís de garantir l’execució de la totalitat dels imports consignats en el Pacte nacional per a la indústria (PNI), que, per al 2023, és de 680 milions d’euros i que es troben detallats en els documents públics del PNI. D’aquesta manera, la Generalitat, amb la col·laboració de les organitzacions participants en l’elaboració del PNI, impulsarà la sostenibilitat, la digitalització, el talent i la qualificació de les persones, les infraestructures i la competitivitat de les empreses, així com l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació de les persones treballadores.

Finalment, s’acorden mesures per a la consolidació i el reforç del Consell del Diàleg Social i de la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social per garantir que es puguin desenvolupar les funcions que té encomanades i establir, en el si del Consell de Diàleg Social, mecanismes de seguiment, informació actualitzada i periòdica i de deliberació al voltant de les infraestructures de país;  les possibles mesures per fer front a l’impacte de l’increment del cost de la vida, així com les línies de suport que es puguin destinar a compensar l’increment de la despesa energètica de les empreses i les famílies; la transformació del model energètic i les polítiques de generació i estalvi energètic, i l’estat d’execució dels Fons REACT i Next Generation a Catalunya. 

Amb aquesta voluntat d’impuls social i econòmic de Catalunya, demanem un exercici de diàleg  als grups parlamentaris i al Govern, per fer possible l’aprovació d’uns nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 que garanteixin els més de 3.000 milions d’euros addicionals respecte del 2022.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 5 de desembre de 2022