CCOO és l’única entitat social que presenta els seus comptes a la Sindicatura

El sindicat lliura els comptes auditats i la memòria d’activitat del 2021 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya

CCOO va lliurar ahir dijous, 21 de juliol, els comptes auditats de 2021 de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CS CONC) a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. El sindicat va aportar també una còpia de la memòria anual d’activitat corresponent al 2021.

Els comptes van ser aprovats pel Consell Nacional el passat 27 d’abril de 2022, complint així amb una rigorosa condició autoimposada: seguir el calendari previst per a les entitats mercantils, ja que els sindicats no tenim expressament estipulades dates per a la presentació i aprovació dels comptes.

El tancament de l’exercici 2021 presenta un resultat positiu en el conjunt de la CS CONC d’1.574.690 euros. El balanç integrat a 31 de desembre de 2021 mostra un patrimoni sanejat i una situació de solvència global a curt i a mitjà termini. Les organitzacions que composen la CONC (federacions sectorials i unions territorials) també presenten resultats positius.

Infografia Comptes Auditats 2021 Targeta1
Infografia Comptes Auditats 2021 Targeta2
Infografia Comptes Auditats 2021 Targeta3

La major part dels ingressos del sindicat, el 85,49 %, prové de fonts pròpies (quotes d’afiliació, assessorament sindical i jurídic…) mentre que les subvencions només suposen un 14,51 % dels ingressos de CCOO. Aquest fet garanteix la viabilitat de l’activitat sindical i la independència del sindicat.

Pel que fa referència a les despeses, el 70,14 % del valor de les quotes que aporten els afiliats i afiliades es destina al pagament de les despeses de personal, mentre que 29,86 % restant serveix per cobrir altres serveis.

CCOO denuncia que el finançament públic dels sindicats és molt insuficient en relació amb les funcions que els encomana la legislació. Els sindicats més representatius negociem els convenis col·lectius que cobreixen les condicions laborals del 70 % de la població assalariada. Mitjançant la concertació social i la participació institucional cooperem en l’elaboració i seguiment de les polítiques públiques que sostenen l’estat del benestar per al 100 % de la població. Aquestes tasques requereixen temps i personal tècnic que estan pagant sobretot les persones afiliades.

CCOO de Catalunya vol fer evident la seva ferma voluntat de deixar clar l’origen i la destinació dels recursos de què disposa per garantir que la societat catalana pugui conèixer aquests comptes. Igualment estem disposats a sotmetre la gestió dels recursos a controls públics.

Els comptes anuals, inclosa la memòria i l’informe íntegre d’auditoria, es poden consultar al web de CCOO de Catalunya, juntament amb d’altres informacions econòmiques rellevants, a l’apartat de Transparència

També trobareu a internet els següents documents:

Infografia Comptes Auditats 2021

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 22 de juliol de 2022