CCOO d’Educació demana la pròrroga d’un curs per a l’aplicació dels nous currículums d’FP

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya considera que el curs vinent no es poden aplicar els nous currículums d’FP, com pretén el Ministeri d’Educació i Formació Professional, perquè l’aplicació del Reial decret 659/2003, de 18 de juliol, proposa tota una nova ordenació integrativa del sistema de formació professional a escala estatal i estableix grans canvis organitzatius com és la composició i l’estructura dels currículums dels cicles formatius, que impliquen una reestructuració gairebé completa i tenen un calendari d’implantació a escala territorial  molt ajustat, a data de l’1 de setembre del 2024, sense possibilitat de moratòria. Els centres de formació i el personal docent necessiten temps per revisar la normativa i adaptar-la a la seva realitat. Han de poder gestionar l’afectació que la redistribució del temps dels mòduls formatius tindrà a les aules i a l’estructura horària, i han de poder preparar nou material didàctic o adaptar les aules i tallers a les noves necessitats. El nou currículum comporta la creació de mòduls nous, la reprogramació i la reducció d’hores de tots els mòduls formatius existents, la programació d’un o més mòduls optatius, el replantejament -altra vegada- del mòdul de projecte, la generalització de l’FP dual i les noves modalitats (general i intensiva), etc.

A hores d’ara tot just hi ha esborranys del Ministeri d’Educació i el plantejament bàsic del Departament d’Educació pel que fa a les seves competències, sense previsió de la data de publicació dels currículums de cada cicle formatiu, ni molt menys instruccions sobre la seva organització dins dels centres. És una desconsideració absoluta a la tasca docent que qui està trigant tants mesos a desenvolupar la nova normativa curricular n’imposi l’aplicació sense marge de maniobra als docents. A més, això porta a una situació de manca d’informació cap als docents, imprescindible per poder organitzar-se. I també una manca de formació completa i dotada dels recursos per organitzar els cicles formatius al centre i per desenvolupar la programació de cadascun dels mòduls professionals. Si no hi ha formació ni temps de treball suficient és impossible que la implementació dels nous currículums als centres es faci de manera efectiva. El personal docent necessita temps per aprendre i assumir els canvis que se li exigeixen, i fer-los efectius amb professionalitat i rigor.

La formació professional inicial és un model d’èxit gràcies, en gran mesura, als docents dels centres educatius. El professorat aconsegueix cada dia que desenes de milers d’estudiants i milers d’empreses confiïn en la qualitat dels cicles de grau mitjà i grau superior que s’hi ofereixen, amb un alt índex d’inserció laboral, amb les expectatives acomplertes d’una formació que ha permès accedir a feines de qualificació professional amb millors condicions laborals.

Per tot això entenem que, a hores d’ara, la implantació de la reforma del nou currículum d’FP no està en condicions de tirar endavant correctament. El professorat d’FP, i CCOO d’Educació,  demanem al ministeri i al Departament d’Educació la pròrroga d’un curs en l’aplicació d’aquest nou model curricular.